Търсене
Close this search box.

Седма национална конференция по етика „Етиката в българската наука”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН
секция „Култура, ценности и морал”

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

катедра „Политическа икономия”

секция „Философия”

 организират

под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р Б. Борисов

 СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

на тема:

ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА НАУКА

и най-учтиво Ви канят да вземете участие в нея

дата:        4 и 5 ноември 2011 г.

начало:    9.00 часа

място:     Голяма конферентна зала на УНСС

адрес:       Студентски град „Христо Ботев”, УНСС

Организационен комитет:

Чл. кор. проф. д. ф. н. Васил Проданов, УНСС

Доц. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Доц. д-р Емилия Маринова, ИИОЗ – БАН

ПРОГРАМА

на

СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

“ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА НАУКА”

(4 – 5 ноември, 2011 г.)

 4 НОЕМВРИ 2011 г. (ПЕТЪК)

Голяма конферентна зала на УНСС

09.00 ч. – ОТКРИВАНЕ

09.30 – 11.00  НАУКАТА – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова

1.      Валентина Драмалиева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политическа икономия”

Етосът на науката

2.      Людмила Иванчева, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Трансформация на социалните функции на науката в “обществото на знанието” и новите предизвикателства пред етиката

3.      Станка Христова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Науката като признание

4.      Аделина Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Институционализирани форми за интегриране на етиката в научната политика на eвропейските страни иБългария

5.      Георги Найденов, проф. д. с. н., УНСС, катедра “Публична администрация и регионално развитие”

Един етичен проблем – приносът на Йосиф Висарионович Сталин за формирането на парадигмата на съвременната наука

6.      Иван Миков, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Нуждае ли се науката от етика?

7.      Енгелсина Тасева, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Науката в България – интересни времена

11.00 – 11.30 КАФЕ ПАУЗА

11.30 – 13.00  НАУЧНАТА ОБЩНОСТ В ЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Водещ дискусията: доц. д-р Валентина Драмалиева

1.      Васил Проданов, чл. кор. проф. д. ф. н., УНСС, катедра “Политическа икономия”

Етиката в българската философска общност

2.      Теменуга Ракаджийска, проф. д. с. н., УНСС, катедра “Икономическа социология”

Виртуални комуникации и етика на общуване в българската научна общност

3.      Кирил Кертиков, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката в българското обществознание в периода на т. нар. „преход”

4.      Даниела Сотирова, доц. д-р, ТУ – София, катедра „Правни и хуманитарни науки”

Професионалната и персоналната етика на учения – нови проблеми и стари изкушения

5.      Максим Мизов, доц. д-р, ЦИПИ

Разривът между поколенията в обществените науки

6.      Стойка Калчева, д-р, ИИНЧ, БАН, департамент „Психология”

Колегиалните отношения в научните организации

7.      Пламен Димитров, д-р, Председател на УС на ДПБ;

Надя Матеева, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН, департамент „Психология”

Компетентност, автентичност и конфиденциалност в ядрото на новите етични и професионални стандарти на психолозите в Европа: Europsy Certificate of Psychology

8.      Христина Дончева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Mорални проблеми на лидерството в науката и образованието

13.00 -14.00  ОБЯД

14.00 – 15.30   НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В ЕТИЧЕСКИ РАМКИ

Водещ дискусията: доц. д-р Станка Христова

1.      Борислав Градинаров, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етичните съображения в научните изследвания – предимство или заплаха

2.      Таня Неделчева, проф. д. с. н., ИИОЗ, БАН

Колониалният рефлекс в научните изследвания

3.      Емилия Маринова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Обективните изследвания на морала – етически рамки

4.      Валери Личев, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Възможна ли е политическа отговорност за развитието на хуманитарните и социални изследвания

5.      Емилия Ченгелова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Електоралните изследвания – предизвикателство пред българската социология

6.      Александър Стойчев, доц. д-р, МУ – Варна

За интерпретативния характер на медицинската етика

7.      Росица Георгиева, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН;

Николай Бавро, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН

Хуманистичната психология и психологията за поведението – етични алтернативи

15.30 – 16.00  КАФЕ ПАУЗА

16.00 -17.30    УПРАВЛЕНИЕТО НА НАУКАТА – ЕТИЧЕСКИ САМОРЕФЛЕКСИИ

Водещ дискусията: чл. кор. проф. д. ф. н. Васил Проданов

1.      Кирил Шопов, доц. д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

Здравословният консерватизъм в научното управление

2.      Ивайло Стайков, доц. д-р, НБУ, департамент “Право”;

Симеон Асенов, гл. ас. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Етични измерения и проблеми на нормативната уредба на научните степени и академичните длъжности в Република България

3.      Иван Загорчев, чл. кор. проф. д. г. м.  н., ГИ, БАН

Етически проблеми, свързани с прилагането на Закона за развитие на научния състав в някои природни науки

4.      Карамфил Манолов, доц. д. с. н., ИИОЗ, БАН

Реформата в БАН – етически проблеми и предизвикателства пред учените

5.      Евгений Кандиларов, д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

За отношението на българските управляващи и обществото към науката като двигaтел на социално-икономическия прогрес в индустриалната и постиндустриалната епоха

18.00 ч.          НЕФОРМАЛНА СРЕЩА

5 НОЕМВРИ 2011 г. (СЪБОТА)

Голяма конферентна зала на УНСС

 09.00 – 10.30              ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СТАНДАРТИТЕ В НАУКАТА

Водещ дискусията: д-р Иван Миков

1.      Виолета Цакова, доц. д-р, УНСС, катедра “Интелектуална собственост”

Посегателства срещу собствеността върху произведения на науката

2.      Ангел Стефанов, проф. д. ф. н., ИИОЗ, БАН

Как е възможно плагиатството у нас?

3.      Николай Михайлов, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Знание, идеологии, псевдонаука

4.      Елена Петрова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Неморални практики в българската наука

5.      Ивелина Иванова, гл. ас., ИИОЗ, БАН

Науките и техните променливи граници

6.      Николай Поппетров, ИИИ, БАН

Етика в науката: обичайните отклонения

7.      Силвия Серафимова, д-р, ИИОЗ, БАН

Има ли бъдеще (псевдо)егалитарното технократство

10.30 – 11.00  КАФЕ ПАУЗА

11.00 -12.30   АКАДЕМИЗЪМ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Водещ дискусията: доц. д-р Даниела Сотирова

1.      Силвия Минева, доц. д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

Академизмът като призвание

2.      Вяра Стоилова, доц. д-р, УНСС, катедра „Икономическа социология”

Някои разсъждения върху етиката на университетския преподавател

3.      Блага Благоева, доц. д-р, УНСС, катедра „Политология”

Етика и етикет в академичното общуване

4.      Елена Симеонова, гл. ас. д-р, УНСС, катедра „ Политология”

Етичен кодекс на УНСС, ограничения и възможности за приложението му

5.      Мария Парашкевова, доц. д-р, Бургаски университет

Проблемни въпроси за хуманизацията на образователния процес във ВУЗ

6.      Ивка Цакова, доц. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Общото благо и преподаването на политически науки

7.      Алла Кирова, доц. д-р, ИИИ, БАН

Теоретични проблеми на процеса на реализирането и специфичен човешки капитал във висшето образование и науката

12.30 – 13.30  ОБЯД

13.30 – 15.00 НАУКАТА – СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ

Водещ дискусията: доц. д-р Валентина Драмалиева

1.      Минчо Драганов, проф. д.с.н.

Културно-психични източници на етичността в научните общности и посоки на социалното им влияние

2.      Боян Дуранкев, проф. д-р, УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”

Интеграцията на икономическата и социалната наука като културен проблем

3.      Богдана Тодорова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката в българската наука като социокултурен феномен

4.      Иван Колев, д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”

Дилигенцията като добродетел

5.      Пеню Михайлов, проф. д. ик. н., Икономически университет – Варна

Моралност на пазарната икономика

6.      Цветанка Горанова, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката на науката в концепцията на народоучната школа

7.      Искра Баева, проф. д-р, СУ “Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет

История и политика – морални аспекти от взаимодействието им през XX в.

8.      Стоянка Георгиева, гл. ас. д-р, Икономически университет – Варна

Смисълът на историята и съдбата на човека

9.      Веселина Атанасова, гл. ас. д-р, УНСС, катедра „Политическа икономия“

Социалноетицистки и социалнореформистки аспекти в развитието на американския икономикс до 20-те години на ХХ в.

15.00 – 15.30  КАФЕ ПАУЗА

15.30 – 17.00 ЕТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА НАУКА

Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова

1.      Максим Лазаров, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Социалните иновации в науката – ценностни параметри

2.      Димитър Георгиев, доц. д-р

Научната истина и нейните трансформации днес

3.      Зоя Димитрова, докторант, ИИОЗ, БАН

Виртуални научни дискусии – правила и контрол

4.      Ерика Лазарова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Веселата наука” на Ницше и моралът на философа в епохата на глобализма

5.      Десислава Дамянова, докторант сек. “Социални теории, стратегии и прогнози”, ИИОЗ, БАН

Актуални проблеми и неолиберални предизвикателства пред етиката в българската наука

6.      Илияна Ермолина, докторант по етика в СУ “Св. Кл. Охридски”

Етичната наука през погледа на Живата етика

7.      Ася Асенова, гл. ас., СУ „Св. Кл. Охридски”

Жените в науката

8.      Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Многообразието на комуникации в социалните мрежи – етически предизвикателства

9.      Ива Шишкова, гл. ас., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Аспекти на медийната етика

10.  Маргарита Пешева, доц. д-р, ИИОЗ, БАН, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Мрежата – новите етически предизвикателства

17.00 – 17.30  ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА