Търсене
Close this search box.

Седми работен доклад по проект „Преговаряй“

На Вашето внимание представяме седмия работен доклад по проект „Преговаряй“, подготвен от  Sara Ayllón Gatnau and Natalia N. Ferreira-Batista от Университета в Жирона, Испания: „Ефекти на икономическата криза върху консумацията на наркотици от младите хора в Европа – безработица, наркотици и нагласи сред европейските младежи“. Текстът (на английски език) може да видите на сайта на проекта: https://blogg.hioa.no/negotiate/2016/06/08/unemployment-drugs-attitudes-among-european-youth/

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване