Търсене
Close this search box.

Семинарно представяне на новия брой на списание Философски алтернативи, кн. 2-3/2017

ПОСТАВЕН ЛИ Е ВЕЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА МЕТАФОРАТА?

14 юни 2017

18.00 часа

СУ „Св. Климент Охридски“

Нова конферентна зала

Семинарно представяне на новия брой на списание Философски алтернативи, кн. 2-3/2017

Водещ: Силвия Борисова

18.00. Откриване: встъпителни думи от главния редактор и съставителя

18.15. Обръщение към авторите и покана за дискусия – доц. д-р Дарин Тенев

18.30 – 19.00. Разговор между авторите в броя

19.00 – 19.30. Разговор с читателите (потенциални и актуални)

19.30 – 19.50. Представяне на „Всичкоядецът“ от Мирослав Христов. Избрани моменти от едноименната постановка на Ани Васева по този текст ще бъдат показани на видеостената.

19.50 – 20.00. Спечелено време за разговори

Заповядайте!

 

ПОКАНА

Можете да гледате събитието на живо тук.

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване