Търсене
Close this search box.

СКРЪБНА ВЕСТ

4434040С К Р Ъ Б Н А     В Е С Т

На 23 декември 2016 г.
почина

ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

 

 

 

С дълбока скръб съобщаваме че ни напусна нашият скъп колега и приятел – проф. Кръстьо Петков.

Ще го запомним като ерудит в областите – социология, социология на труда, икономика и социална политика, като представител на градивното поколение български учени, като директор (от 1988 до 1990 г.) на Института по социология към БАН.

Проф. Кръстьо Петков беше уважаван експерт на Международната организация на труда и на Световната банка, основател и съпрезидент на Белгийско-българската асоциация БЕСТ ТУ Бο (Best2b), управител на Германо-Българската логистична мрежа Инфраню.

Граждански и политически ангажиран, той остави исторически следи като основател и първи председател на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ), като народен представител в 39-то Народно събрание и като председател на политическата формация Обединен блок на труда.

През последните години проф. Петков поддържаше свой блог, активно работеше върху теорията и практиката на икономическите преходи, ролята на Световната банка и МВФ,  неформалната икономика, трудовите пазари, данъчните модели, антикризисните стратегии.

Изтъкнат икономист и социолог, вдъхновил няколко поколения студенти, докторанти и млади учени, той ни остави над 500 публикации –  книги, студии, статии, доклади. Образец на академизъм, научните му приноси ще живеят в престижните цитирания и в публикациите на неговите ученици и колеги.

Проф. Петков остава в паметта на цялата ни общност като един от доайените на социологическата наука.  Ще го помним като сърдечен и отзивчив колега, като отговорен и граждански ангажиран ръководител, като един от най-енергичните и авторитетни изследователи – неизменна и ключова част от историята на обществените науки в България.

Поклон пред светлата му памет!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване