Социален контрол, отклонения и конфликти

Основни изследователски въпроси

 • Изследване на социалните неравенства в условията на социални промени; Рискови групи и социален контрол; Регионално развитие Изследване на социалните норми, отклонения и контрол, девиантната мотивация и поведение, процесите на аномия на обществото и маргинализацията на големи социални групи;
 • Престъпност, рискове на трансформацията и устойчиво развитие
 • Анализ на типовете девиантно поведение и субектите на девиация ; ресоциализация;
 • Социални конфликти и социален контрол;
 • Разрешаване на конфликти: етика на интервенция, култура, теория и практика; елиминиране на дискриминацията
 • Етнически отношения и конфликти; политическа подкрепа за демокрацията

Приоритети:

 • Мобилност и социална стратификация;социални неравенства
  • Демографски промени, устойчиво развитие и конфликти; Регионално развитие
 • Изследвания на пола;
 • Рискове, адаптация и социална цена на трансформацията в условията на глобализация;. Устойчиво развитие
 • Уязвими социални групи: Деца и непълнолетни в риск. Детска бедност и девиантно поведение; Превенция и социален контрол
 • Социални отклонения и девиантна мотивация. Насилие. Употреба и трафик на наркотици: последствия и политики на ограничаване; Корупция и организирана престъпност,
 • Конфликти и контрол.
 • Българският политически живот; Политическа подкрепа за демокрацията;
 • Етнически отношения и конфликти в България на Балканите.
 • Политическата система на ЕС и мерки срещу дискриминацията;
 • Теоретични разработки и анализи, емпирични данни и експертни оценки на икономически и социални политики. Прогнози и препоръки с практическа насоченост относно:
 • социалните промени, свързани с демографските процеси, социалното изключване, социалните неравенства и кризисни процеси в обществото и възможности за тяхното преодоляване;
 • Препоръки за конкретни икономически, социо-културни и организационни условия за устойчиво развитие и преодоляване на социално-икономическата периферизация на регионите в страната.
 • Изследване процесите на конструиране на етническата и национална идентичност
 • Етническите отношения и толерантност в контекста на ценностните системи на демократичното общество
 • Процеси на конструиране на социално полови роли и отношения, учебното съдържание, масовата култура и рекламите като носители на унифицирани по пол или на традиционни образи и послания
 • Проблеми на интеграцията на имигрантски общности в българското общество
 • Ценностната трансформацията и социалните девиации;

 

Състав

1. Проф. дсн Анна Мантарова – завеждащ секция
mantarovaa@abv.bg

2. Проф. дсн Людмила Иванчева
ludmila.ivancheva@gmail.com

3. Доц. д-р Петър Чолаков
p_cholakov@yahoo.com

4. Гл. ас. д-р Румяна Буджева
budjeva@abv.bg

5. Гл. ас. д-р Люба Спасова
7. Гл. ас. д-р  Шабан Даракчи

8. Ас. д-р Ана Попова

Редовни докторанти
Поля Христова
Задочни докторанти
Борислав Антонов
Христо Аламинов
Пламена Владимирова
Даниела Василева
Цветомир Спосов

Техн. сътрудник: Вячеслав Евлогиев

 

Проф. дсн Анна Мантарова
Родена 9 януари 1959 година
1981 г. завършва специалност Социология в СУ „Св. Климент Охридски“
1982-1985 – редовен аспирант в Институт по социология на БАН
1986г. – кандидат на философските науки (доктор)
2001 г. – старши научен сътрудник (доцент)
2014 г. – доктор на социологическите науки
2015г. – професор в Институт по философия и социология (бивш ИИОЗ) при БАН

2005 – 2008 г. – ръководител секция „Глобално и регионално развитие“ на Института по социология на БАН
2018 + – ръководител секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ на Институт по философия и социология (бивш ИИОЗ)

 

Избрани публикации

Книги:

Zlatanova, V. 2017. Studies of Deviant Behavior. Avangard Prima, Sofia. 347 р. ISBN 978-619-160-760-0

 Zlatanova, V. 2015. Aging of Population: sociological discources.Avangard Prima, Sofia, 193 р. ISBN 978-619-160-519-4

Zlatanova, V. 2015., Aging and Inequalities, ОМДА, © 111 p. ISBN 978-954-9719-83-3 http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/stareene-i-neravenstvo__1439823633.pdf

Zlatanova, V., Stamenova, S., Ermenov, B. 2013. Interethnic Relations in Bulgaria – between ethnic and civil identity, Ed. Zlatanova, V. OMDA, ISBN 978 954 9719-26-0 http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&IDMenu=408&IDArticle=3701

Zlatanova, V. Cholakov, P., Stamenova, S., Ermenov, B., Budjeva, R.,Tahir, S., Darakchi, S. 2013. Ethnical dimensions of Social Integration, Ed.by Zlatanova, V., ОМДА ISBN  978 954  9719-28-4 http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&IDMenu=408&IDArticle=3704

Zlatanova, V. et al. 2013. Socialization and Deviant Behavior, Ed.by Zlatanova, V., ОМДА, 2013, ISBN 978-954-9719-30-7, http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724

Zlatanova, V., Mantarova, A., Spassova, L., Budjeva, R., Darakchi, S. 2014. Training and Deviance, Ed. By V. Milenkova. South-East Univ. Publ-House.ISBN 978-954-680-936-0

Cholakov, P. 2013. Punishment of Tyrants: the Protestant and the Liberal Doctrines of Resistance, 364 p., The Bulgarian Academy of Science “Marin Drinov” Publishing House, in print, (in Bulgarian).

Fotev,G., Zlatanova, V., Ermenov,B., Galabov, A., Stoilova, R.,Mantarova, A., Budjeva, R., Kanushev, M., Muljachki, K. 2005. Sociology of Deviant Behavior, Sofia, Prosveta, 542 pp. (in Bulg.)

Zlatanova, V. 2010.Juveniles and Violence.Sofia, Institute of Sociology.130. www.omda.bg/biblioteka/biblio_knigi_2.htm ISBN 978-954-9719-18-5

Zlatanova, V. 2004. Inlegitimate Violence, Sofia, Kvazar, 355 p. (in Bulg.) . ISBN 954-8826-73-9

Zlatanova, V. 2001. Domestic Vilolence, , Sofia, Unipress, 112 p. (in Bulg.) ISBN 954-90915-1-1

 

ARTICLES

 Zlatanova, V. 2015. Global aging, Проблеми на постмодерността, т.5,бр.2 ISSN:1314-3700 http://ppm.swu.bg/

Zlatanova, V. 2015. Multiculturalizm and Ethnic Differences – Problems and Perspectives, Postmodernism problems,N.18. July. (http://rhetoric.bg/) ISSN 1314-4464

Zlatanova. V. 2015. SOCIAL DISTANCES IN INTERETHNIC RELATIONS  THROUGH THE EYES OF ETHNIC BULGARIANS AND TURKS, Papers of BAS Humanities and Social Sciences Vol. 2, No 1-2, PP.151-162  ISSN 2367-6248  (in Engl.)

Zlatanova, V. 2015. Inequality as Social Deprivation. In: Knowledge as a Value, Scientific Knowledge as a Vocation. Jubilee Collection in Honour of Professor P. Boyadjieva, Eds Stoilova,R, Petkova, P. Koleva, S., „East-West” ISBN 978-619-152-611-6 pp.181-193

Zlatanova, V.2015.. Legal and Sociological Aspects Of Integration For Children In Conflict With the Law.  IN: Academic works of the Institute for Legal Studies, volume 12, pp. 38-49, ISSN 1314-6459

 

Zlatanova, V. 2015. Ethnic Relations: Theory and Practice, Philosophical

althernatives, 1,  pp.102-116, ISSN 0861-7899

Zlatanova, V.. 2014. Reasons for Migration to the Rural Areas, In: Long Journey to the Village, Ed. V. Kojuharova, Bulgaria Rusticana., ISBN 978-954-8465-78-6

Zlatanova, V. 2013 .Domestic Violence as Social Problem. In: Chalenges in the Face of Sociology and Social Psychology. Ed. Nedelcheva, T., pp.256-271. ISBN 978 954 383 068 8

Zlatanova, V. 2012. Work, Education,Earnings and Inequalities in Rural areas In: Questions before Bulgarian Village. Ed. V.Kojucharova BULGARIA RUSTIKANA.  ISBN 978–954–8465–79–7

Zlatanova, V. 2012. Prevention of Antisocial Deviant Behavior of Juveniles. In: Policy of Prevention and Crime, Ed. J. Boyadjieva, Sofia, pp. 118-129. ISBN 978-954-348-070-8

Zlatanova, V. 2012. Values and Deviant Behavior, In: Bulgarian National Values. (Static and Dynamic in Process of European Integration) ISBN 978-954-8765-13-8

Zlatanova, V. 2011. Poverty and Quality of Life: Inequality in European Context, In: „Inequality and Poverty. Trends in Bulgaria”, Ed. V.Prodanov, ISSK – BAS, pp. 71-81. ISBN 978-954-8765-08-4

Zlatanova, V. 2010, Crime, Insequrity and Quality of Life, In: Sociology: From Empirical data to Theory. “Acad.M.Drinov” Publ. House. Ed. S.Mihailov. pp.171 – 181. ISBN 978-954-322-368-8

Zlatanova, V. 2010. Life Style and Wellbeing. In: Wellbeing and Confidence: Bulgaria in Europe? (comperative analysis based on ESS data 2006/2009) Ed. N. Tilkidjiev “East-West”. Pp. 63- 84. ISBN 978-954-321-723-6

Zlatanova, V. 2010. Juvenile Deviance and Social Control, In: Sociology, 2, ISSN – 1313-9762, Изд. „Проф.Марин Дринов” стр.97-111 ISSN – 1313-9762,

Zlatanova, V. 2008. Risk factors for violence of juveniles. In: Criminology in Bulgaria in the period of transition. Sofia, Academy of Ministry of internal affairs , pp..196-207

Zlatanova, V. 2006, Current trends in Migratory Movements in Bulgaria. In: Les mutations de la decennie 1990 et l’avenir demographique des Balkans, Ed. Alain Parant, Jean-Paul Sardon Demobalk , pp. 225-232, ISBN 9789608029521 960802952Х

Zlatanova, V. 2006, Crime, Control and Quality of Existence. In: Sociological Problems – Special Issue, pp.245-260 ISSN 0324-1572

Zlatanova, V. 2006, Virility and crime, In: Worlds in Sociology, ed. P= Boyadjieva, pp. 243-254, ISBN-13:978-954-072458-4.

Zlatanova, V. 2006, Sexual abuse as a social problem. In: Sociological problems 1-2, pp..325-338 ; ISSN 0324-1572

Zlatanova, V. 2005, Violence, In: Sociology of deviant behaviour, Ed. G.Fotev, Prosveta publ. house, Sofia, pp. 57-107; ISBN 954-01-1807-7 Zlatanova, V. 2005. Alkoholism. , In: Sociology of deviant behaviour, Ed. G.Fotev, Prosveta publ. house, Sofia, pp. 327-350; ISBN 954-01-1807-7

Zlatanova, V. 2005. Bulgarian emigration during the period of tranzition and social consequences, In:European future of Bulgaria and development of population. Centre for population studies, Bulgarian Academy of Sciences, pp. 277-288 ISBN 954-91728-1-3

Zlatanova, V. 2005.Return migration as a factor for increasing rural region’s potential. In: Long third age in Bulgarian village Ed. V. Givkova. Alja publ.house, Trojan, pp. 107-111  ISBN 954-8465-47-7

Zlatanova, V. 2004.Subculture of violence. In: Journal of Bulgarian Academy of sciences, 6.,BAS publ.house, pp..47-51, . ISSN 0007-3989

Zlatanova, V., R. Stoilova,. 2003. Gender Specific Models of Power: a Regional Aspect, In:Genero, December (in English) 2, 155-160, Centar za Zenske studije, Beograd. ISSN 1451-2203

Zlatanova, V. 2002. Minors and deviance,. In: Sociological Perspectives, Tilkidjiev,N., S.Donchev,eds (in Bulgarian) Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 249-261, ISBN 954-430-847-4

Zlatanova, V. 2000. Gender Inequalities and Social Policy, In: The Women:Justice Today, ed. by G. Fotev, Institute of Sociology, S., pp.74-99 (In English); ISBN 954-90615-2-3

Mantarova A. Pl. Yovchevska. 2012. Ecology in CAP and Bulgarian Agriculture – Skopje /co-author/ в сборник доклади от конференция IDENTITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATION, UDC338.43.02(497.2):502/504(4-672EU) , рр. 235-244.

Mantarova A. Pl. Yovchevska 2012. Social Significance of the small acreage Agriculture in Bulgaria. In: The Social Aspects of Functioning of the Small agricultural holdings in Poland and Bulgaria. pp. 36-50. Warsaw. No 32.1 Program Wieloletni 2011-2014; ISBN 978-83-7658-209-2 /co-author/.

Мантарова А. 2012. Проекции на екологичната култура в ежедневието. В: Мантарова А., Измерения на екологичната култура, София, 2012, Изд. Аля, с. 128-149. ISBN 978-954-8465-81-6.

Мантарова, А 2012 Екологично чистите храни: между интереса и потреблението. В: Сборник с научни доклади, изнесени на 8-ми конгрес по медицинска география с международно участие. София, 2011, с. 127-130.

Мантарова, А. 2012.Традиционно и модерно в екологичната култура на българина. В: К.Кертиков, съст. Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес, /съавт./, ISBN 978-954-8765-13-8

Mantarova A. 2008. Bulgaria in EU: a Balance of Bulgarians. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) Bulgaria in EU: Expectations and Realities. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia, pp.7-20 (in Bulgarian).

Mantarova A. 2008. Domestic order and Personal Security – Bulgarian Expectations and Realities in European Context. In: Mantarova А. (Ed.) Euro-integration of Bulgaria. Sociological Aspects. Sofia, Alya, pp. 85-104 (in Bulgarian).

 Mantarova A. 2008. External Labour Migration and the Development of Bulgarian Village. In: Kozhuharoava V. (Ed.) Mobility, Vulnerability, Sustainability. Bulgaria Rusticana, Sofia, pp. 273-283(in Bulgarian).

Mantarova A. 2008. Sociological Aspects of the Crime Under the Conditions of Social Macro-transformation. In: The Criminology in Bulgaria During the Period of Transition, Sofia, pp.182-196 (in Bulgarian).

Mantarova A. 2007. Work abroad – the Experience of the Bulgarians. In: Sociological Annual . Faculty of Philosophy, University of Nish, Year 3, Nish, 79-90.

 Mantarova A. 2007. Ethnic Relations: Tolerance and Distances. In: Mantarova A, M. Zakharieva (Eds.) Euro-integration and Sustainable Development. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia, pp.123-140 (co-author), (in Bulgarian).

Mantarova A. 2007. Ethnic Tolerance in Bulgarian Society: Situation and prospects. In: Mitrovic, L., Dr. Zaharijevski, D. Gavrilovic (Eds.) Identities and Culture of Peace in the Processes of Globalization and Regionalization of the Balkans. Nis, p.265-276 (co-autor).

Mantarova A. 2007. Social values and Processes in the Contemporary Balkans. In: Dimitrova N. (Ed.) Balkan Culture Matrix and European Project. Sofia, с. 51-63, (co-author), (in Bulgarian).

Mantarova A. 2007. Citizens and the Practice of Separated Waste Collection. Sofia, Ministry of Environment and Water (co-author), (in Bulgarian).

Mantarova A. 2006. Crime in Bulgaria under the conditions of macro transformation and Euro-integration. In: Sociological Annual. Faculty of Philosophy, University of Nish, Year 2, 45-56.

Mantarova A. 2006. The Crime in Bulgaria: Problems and Risks. In: Mantarova A, M. Zakharieva (Eds.), Bulgarian Society before Joining the EU. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia, 115-130.

Mantarova A. 2006. Crime and Personal Security: State and Prospects. In: Mantarova A. (Ed.), Challenges of the European Perspective. Sofia, 170-197.

Mantarova A. 2006. Cultural Dynamics in Bulgarian Society in the Process of Eurointegration. In: Mitrovich L., Dr. Borbevich, Dr. Todorovich (Eds.) The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans. University of Nish, 19-33.(co-author)

Mantarova A. 2005. Legality and Security in Bulgarian Villages. In: Kozhuharova V., St. Dobreva, (Eds.) The Countryside and Euro-integration-The Bulgarian Case, Sofia, p. 180-191.

Mantarova A. 2005. The European Prospect of Bulgaria and the Crime. In: Mantarova A. (Ed.), The Euro-integration of Bulgaria: Problems and Prospects. Sofia, p. 94-125.

Mantarova A. 2005. The Violent Crime. In: Fotev G. (Ed.) Sociology of Deviant Behavior. Sofia, p. 212-248.

Mantarova A. 2004. The Euro-integration of Bulgaria and the Challenges of Crime. In: Review of BAS, #6, p.51-51.

Mantarova A. 2004. Domestic Violence in Bulgaria and Macedonia. In: Kertikov K. (Ed.) Bulgaria and Macedonia-Globalization and Euro-integration. Sofia, p.43-

Ерменов. Б. 2012.Социална криза и образование: измерения, проблеми, конфликти. В „Образователно въпросителни пред българското село”. Ред. проф. В. Кожухарова. Изд. Аля. София.

Ерменов.Б. 2012. България и ЕС – конфликти в условията на криза. В Българските национални ценности. Статика и динамика в интеграционния процес. Съставител и отговорен редактор К. Кертиков. ИИОЗ – БАН. ﴾SBV978-9548765-13-8﴿

Ermenov, B. 2008. The Crisis of Legitimacy. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) Bulgaria in EU: Expectations and Realities. F. Ebert Foundation, Institute of sociology. Sofia. 2008. pp.187-203 . (in Bulgarian).

Ermenov, B. 2008. The Bulgarian Start in the European Union Integration: The Anomy Discourse. In: Mantarova А. (Ed.) Euro-integration of Bulgaria. Sociological Aspects. Sofia. “Alja” Press. 2008, pp. 56-84 (in Bulgarian).

Ermenov, B. 2008. Sustainable Development Problems of Potentially High Risks Societies at the European Union In: Kozhuharoava V. (Ed.) Mobility ,Vulnerability, Sustainability. Bulgaria Rusticana, Sofia. “Alja” Press. 2008, pp. 3-12(in Bulgarian).

Ermenov, B. 2007. Risks and Sustainable development: The Bulgarian Case. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) Euro-integration and Sustainable Development. F. Ebert Foundation, Institute of sociology, Sofia. “East-West”. 2007, pp.205-219 (in Bulgarian).

Ermenov, B. 2006. Bulgaria and EU: Risks and conflicts. In: Mantarova А., М. Zakharieva (Eds.) The Bulgarian Society before joining the European Union. “East-West” Sofia. pp. 99-114. (in Bulgarian).

Ermenov, B. 2006. Bulgarian Society: Socio-Structural Preconditions for Sustainable Development. In: Mantarova A. (Ed.), Challenges of the European Perspective. Sofia. “Alja” Press. 2006. pp.39-63(in Bulgarian).

Ermenov, B. 2005. Integration with EU and the Bulgarian Village: Socio-Structural Issues and Contradictions.] В: The Countryside and Eurointegration – the Bulgarian Case. Compiled by Stanka Dobreva. Edited by Veska Kozhuharova. Reviewed by Dr. Sasha Todorova, Dr. Zdravka Toneva. Sofia. “Alja” Press. pp. 60-69. (in Bulgarian).

Ermenov, B. 2005. Ermenov, B. Suicide. In. Sociology of deviant behaviour. “Prosveta”. Sofia. pp. 107-148. (in Bulgarian).

Ermenov, B. 2005. Issues of Bulgarian Intelligentsia in Process of the European Integration. In: Mantarova A. (Ed.), The Euro-integration of Bulgaria: Problems and Prospects. Sofia, Sofia. “Alja” Press. 2005, pp. 51-74(in Bulgarian).

Ermenov, B. 2004. The Bulgarian Educational System in the Conditions of Social Crisis. In Education and Social Change.”Unipress. Sofia. pp. 64-77. (in Bulgarian).

Стаменова. Св. 2012. Oбразованието на селското население на България, Полша и Румъния. Сравнителен анализ на 1997 и 2006 година.» В «Образователни въпросителни пред българското село» под ред на Вескя Кожухарова- Живкова, Издателство Али, Троян

Стаменова, Св. 2012. Сравнителен анализ на политическата подкрепа в България в „Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес ”, ред. К. Кертиков, София, ИИОЗ – БАН

Stamenova, S. 2008. Traditional and Modernizational Models of Tolerance to Ethnic Minorities and the Peculiarities of the Bulgarian Village”, In: “Bulgaria Rusticana- Mobility, Fragility, and Sustainability.” Edited by Veska Kozuharova, Alja, Sofia, 2008, pp. 186-202 (In Bulgarian)

Stamenova, S. 2003. Peculiarities of Political Culture in post-Communist South East European Countries (The examples of Macedonia, Serbia and Montenegro, and Bulgaria) In: New Europe College Yearbook 2001-2002, Bucharest: Humanitas, pp. 211-250 http://library.nec.ro/papers/regional2001-2002/yearbook.htm

Stamenova, S. 2002. Conceptions of Post-Communist Social Change: 1990-1999 In: Sociological Perspectives, ed. by Nikolai Tilkidjiev and Stefan Dontchev, Sofia: Professor Marin Drinov Academic Publishing House, pp. 294- 304;

Stamenova, S. 2002. Impact of Zero-Sum Social Reasoning upon Democratic Support and Interethnic Relations in Macedonia, Serbia and Montenegro, and Bulgaria, In: Political and Economic Orientations in South East Europe in 2001(Analyses of Survey Results and Macroeconomic data), ed. by Georgi Ganev, Centre for Liberal Strategies, Sofia, pp.1- 47 (in Bulgarian language).

Stamenova, S. 2000. Work Values Shift Tendencies during Post-communist Transformation Period: Possibilities and Differences toward the Building of Post-Modern Value Orientations (The Polish and The Bulgarian Examples) In: Mosaics of Change: The First Decade of Life in the New Eastern Europe, ed. by Susan C. Pearce and Eugenia Sojka, Gdansk: University of Gdansk Printing House, pp.251-278.

Stamenova, S. 2000. Determinants of Political Support in Bulgaria, In: Political and Economic Orientations of the Bulgarians Ten Years After the Beginning of the Systemic Change (Analyses of Survey Results), ed. by Georgi Ganev, Sofia: Center for Liberal Strategies.

Stamenova, S. 2000. Work Values Shift Tendencies during Post-communist Transformation Period (The Polish and The Bulgarian examples), In: European Value Systems, ed. by J. Koralewich, ISP, PAN;

Budjeva, R. 2007. The Drug Subcultures – The Reality Of The Street. In collection articles from the VIIth reading for young sociologists in the name of Jivko Oshavkov, pp.59-76, Alja press, Sofia

Budjeva, R. 2007. “Policies and Practices of Family Models Review”. In “Family Models and Migration (A National Representative Survey)”, United Nations Population Fund, Sofia

Budjeva, R. 2005. “The Drug Habits”. Study in the collection “Sociology of Deviant Behavior”, “Prosveta” Publ.

Budjeva, R. 2004. “The Use Of Marijuana – Stages, Factors, Limits And Social Consequences”. Social Medicine Review, 1

Budjeva, R. 2004. “Marijuana And Use Of Addictive Drugs”. General Medicine Review,

Budjeva, R. 2004. “The Theory Of Subcultures – A Possible Sociological Approach Toward Drug Use Phenomena ”. Sociological Problems, 1-2

Budjeva, R. 2002. “The Young People In Bulgaria – the real today, desirable tomorrow”. Social Development Unit of UN Bulgaria, Sofia

Budjeva, R. 1998.“Analysis Of The Results Of Sociological Research Among Juveniles From Reformatory – Boychinovtzi And Their Parents”. Institute of Sociology of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

Cholakov, P. 2013. ‘The Bulgarian Ethnic Model and the End of the ‘End of History’, In: Bulgarian National Values, Statics and Dynamics in the Process of European Integration, Kertikov, K. (2013), ed. (Sofia: Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS), pp. 253-64, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2013. ‘The Institutional Approach to Ethnic Conflicts and its Significance for Bulgaria’, in Ethnic Dimensions of Social Integration, V. Zlatanova, ed., available from http://www.omda.bg/ (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2013. ‘Thoreau – the Poet and the Preacher’, Political Studies (accepted for publication), (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2013. ‘The English Constitutionalism and the Puritanism’, Philosophical Alternatives (submitted for publication), (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2013. ‘The Role of Rationality in the Formulation and the Compliance with the Principles of Justice’, Balkan Journal of Philosophy, accepted for publication, (in English).

Cholakov, P. 2012. ‘Zygmunt Bauman Received an Award from the Institute of Societies and Knowledge’, Sociological Problems, No 3-4, p. 361, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2012. ‘George Buchanan and the Resistance to the Crown in Scotland’, Philosophical Alternatives, No 5, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2010. ‘Locke on Dissolution of Government’, Philosophy, No 1, pp. 48-57, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2008. ‘The Rational Foundation of Resistance: St. Thomas and Cicero’, Reason, No. 1-2, pp. 63-76, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2008. ‘The Roman Law as Political Weapon’, Political Studies, No. 1, pp. 99-113, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2006. ‘The Political Project of Marsilius of Padua’, Philosophy, No. 6, pp. 19-28, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2005. ‘Beyond Indifferent Things: John Locke on Separation of Church and State and Toleration’, Reason, No. 2, pp. 12-27, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2003. ‘Protestant and Liberal Doctrines of Resistance against Power’, Reason, No. 2, pp. 104-124, (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2001. ‘Shifting the Nuclear Scene’, paper presented at the International Student Conference “Future in the Making: Opportunities…Choices…Consequences”, April 24-29, 2001, Central European University, Budapest, Hungary, (In English).

Cholakov, P. 2000. ‘Philosophic and Technical Life of the Human Being: Four Reflections’ (on Marx, Weber, Malaparte and the Frankfurt School), Philosophy, No. 4, pp. 21-29. (in Bulgarian).

Cholakov, P. 2000. ‘Political Lobbies in Bulgaria’, Capital, a weekly newspaper, issue 22, p. 23. (in Bulgarian).

Cholakov, P. 1999. ‘Max Weber: Rationalism and Removing of the World’, Philosophy, No. 4, pp. 3-10. (in Bulgarian).

 

Ръководител: Валентина Златанова, професор, доктор на социологическите науки
Teл: 0898 326 350
e-mail: valentina.zlatanova@gmail.com
1950         Родена на 11 септември, София
1973         Диплома, ВИИ ”К.Маркс”, София (сега УНСС)
1975         Докторант
1980         Д-р по социология
1980-1991 Научен сътрудник
1991         Старши научен сътрудник
1991         Ръководител на секция „Социална стратификация и неравенства”
1999–2004 Зам.директор
2004         Доктор на социологическите науки
2005         Професор
2008-2010 Зам.директор, ръководител на секция „Социология на отклоняващото   се поведение”
2011+       Ръководител на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 1. ПРОЕКТИ по конкурси с допълнително финансиране

1.1.Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи

 

Финансиране: ФНИ, Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г.

Ръководител: Гл. ас. д-р Люба Спасова

Изследователски екип: Гл. ас. д-р Шабан Даракчи, докторант Мартин Константинов

Проектът си поставя за цел да извърши първото по рода си изследване на процеса на радикализация сред младите хора (14-29 г.) в България и механизмите, факторите и условията, които повлияват обективирането на радикалността в прояви на насилие. Специфична цел на проекта е да конструира теоретичен модел на процеса на нормализация на радикалността чрез морална дезинтеграция и неутрализиращи стратегии за оправдание на радикални действия и насилническо поведение. Дизайнът на изследването се базира на комбиниран методологичен подход, при който ще бъдат използвани качествени и количествени методи: критичен анализ на литература, вторичен анализ на статистически и емпирични данни от релевантни предишни изследвания, контент-анализ на медийни публикации, дълбочинни интервюта с експерти и младежи в риск от радикализиране и в риск от виктимизация, фокус-групови дискусии с радикализирани младежи.

Проектът ще допринесе значително за разширяване и задълбочаване на научното знание за процеса на радикализация и механизмите за нормализиране на радикалността на социално и индивидуално равнище. Иновативната постановка на изследването ще позволи да бъдат получени нови знания отиващи отвъд традиционните перспективи по отношение на процеса на радикализация и засилване на негативната идентификация и да бъдат проучени важни въпроси, които до момента не са достатъчно добре изследвани като, например, интерсекционалността и двойствеността на ролите. Ще бъде създадена база с емпирични данни за отношението и нагласите към насилие мотивирано от негативна идентификация и радикалността на младите хора и разкриване на специфични за тази възрастова група особености в процеса на радикализация, извършване на насилствени актове и виктимизация. В резултат от проекта се предвижда да бъдат формулирани и препоръки за политики с практическа насоченост за де-радикализация, ориентирани към експерти, политици и хора от практиката.

 

1.2.Проект: Радикализация и престъпления от омраза в съвременното българско общество

 Финансиране: Конкурс за подпомагане на млади учени на БАН – 2016

Продължителност: 12 месеца, 2016-2017

Изследователски екип: гл. ас. д-р Люба Спасова (ръководител), проф. дсн Анна Мантарова

 

Радикализацията и престъпленията от омраза са заплаха както за свободите и правата на отделни индивиди, така и за самия фундамент на обществото, тъй като подкопават солидарността и демократичните принципи за равенство и не-дискриминация. Те създават разделение и конфронтация между различни социални групи и вредят не само на преките жертви, но също генерират цикли от насилие и отмъщение и интензифицират маргинализацията и отхвърлянето.

Основна цел на проекта е да анализира процесите на радикализация и нормализация на радикалността и да установи факторите и механизмите, чрез които радикалността се обективира в престъпления от омраза.

Очаква се проектът да доведе до разширяване и задълбочаване на познанието за престъпленията от омраза и процеса на радикализация и за разкриване на връзки и зависимости между двата феномена. Ще бъдат събрани данни за причините за радикализация, както и за отношението и нагласите към престъпления от омраза.

Доколкото обект на изследване са малко познати и нови за социалното познание проблеми и се очаква силно влияние на социална желателност, се предвижда да бъдат използвани качествени методи, които позволяват навлизане в дълбочина и обхващане на детайли. Дизайнът на изследването включва анализ на научна литература, вторичен анализ на релевантни данни от предишни изследвания, провеждане на дълбочинни интервюта и фокус-групи.

 

1.3. Проект: Социална среда и девиации: Устойчиви зависимости и ситуативни влияния ( социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)

Срок: декември 2016г. – декември 2019г.

Финансиране: Проектът се подпомага от Фонд  „Научни изследвания“ на МОН, конкурсна сесия 2016г.

 Изследователски екип:

Ръководител: Проф. дсн Анна Мантарова  – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Доц. д-р Мария Серафимова – Югозападен Университет, Благоевград

Доц. д-р Мария Стоянова – Университет за национално и световно стопанство

Проф. д-р Стефка Наумова – Институт за държавата и правото – БАН

Доц. д-р Надежда Йонкова – Институт за държавата и правото – БАН

Гл. асистент д-р Люба Спасова- Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Докторант Ана Попова – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Докторант Мартин Константинов – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 

Необходимостта от разработването на този проект произтича от острата потребност от осмисляне и адекватна интерпретация на значим социален проблем – силно динамична социална ситуация, характеризираща се с  висока мобилност на големи маси хора от различни религии и етноси, която отправя предизвикателство към установени ценности, норми, стереотипи и модели на поведение, при това в условията на нарастваща радикализация в глобален мащаб, конкуренция и конфликтност на различни религиозни общности, разпространение на радикален ислям.

Проектът е първо по рода си мултидисиплинарно изследване, фокусирано върху социални девиации в контекста на съвременните миграционните процеси. Мултидисциплинарният характер ще  разшири теоретико-концептуалния и методологически анализ чрез понятийни средства и методи освен от социологията, и от други социални науки.  За да се опре анализът на фактологичен материал, се предвижда  провеждане на национално представително емпирично социологическо изследване, на 70 дълбочинни интервюта и 10 фокус групи.

Основна цел е да разшири и задълбочи научното познание за детерминацията на социалните девиации, конкретизирано по отношение на българското общество и на определена социална ситуация (на интензивни миграционни процеси) и фокусирано към определени специфични девиации като разработи мултидисциплинарна теоретична рамка за анализ на социални девиации и тяхната детерминация.

Очаквани резултати:

 • като се анализира информация за определен кръг девиации, ще се определи и обясни профилът на техните субекти и обекти;
 • ще се идентифицира, систематизира и анализира действието на компоненти на социалната среда, които са устойчиви универсални детерминанти на девиации и техните модификации в сегашните конкретни условия, а също така и влиянието на ситуативни фактори, свързани непосредствено с миграционните процеси;
 • ще се очертае преконфигурацията на детерминантите на девиациите под влияние на миграционните процеси;
 • ще се очертаят рисковите моменти, които благоприятстват генерирането и разпространението на девиации;
 • ще се изготви изследователска методика за набиране на емпирична информация по проблема и ще се създаде банка от данни;
 • ще се направят препоръки, с практическа насоченост, които да подпомагат управлението.

 

1.4. Проект: Радикализация и престъпления от омраза в съвременното българско общество

Срок: април 2016 – юли 2017г.

Финансиране: Проектът се финансира по конкурс по Програма за подпомагане на млади учени в БАН

Изследователски екип: Млад учен: гл.ас. д-р Люба Спасова

Научен ръководител: проф. дсн Анна Мантарова

 

1.5. Проект: Ролята на комуникацията в процеса на интеграция на българите мюсюлмани в съвременното българско общество

 Срок: април 2016 – юли 2017г.

Финансиране: Проектът се финансира по конкурс по Програма за подпомагане на млади учени в БАН

Изследователски екип:Млад учен: докторант Севим Тахир – Колева

Научен ръководител: проф. дсн Анна Мантарова

Проектът „Ролята на комуникацията в процеса на интеграция на българите мюсюлмани“ има за цел да разработи нов модел на интеграцията, който да отразява ролята на комуникацията като механизъм за предефиниране на наложените социални образи и търсене на признание. Основните задачи заложени в проекта са: да се идентифицират и анализират обективните и субективни фактори, които влияят върху процеса на интеграция в техните взаимовръзки и зависимости, да се изследва задълбочено ролята на комуникацията в процеса на интеграция и обуславящите я фактори, да се очертаят и систематизират основни модели на поведение на отделни групи българи мюсюлмани в рамките на процеса и да се проследи дали различията в семантично отношение са свързани с различното разпределение на ресурсите (власт, капитал) в това число и социалния статус. Предвид спецификата на проблема информация ще се събира с т. нар. качествени методи. Предвижда се да се проведат дълбочинни интервюта с българи мюсюлмани в градовете Смолян, Мадан, Рудозем, а също и по една фокус група във всяко селище.

В резултат на изпълнението на проекта ще се предложи нов подход за анализиране на процеса на интеграция, който акцентира върху значението на комуникацията за преодоляване на социалните дистанции и капсулирането на отделни групи в обществото. Разработването на нов модел на интеграцията ще даде възможност да се преосмислят прилаганите политики и да се създаде стратегия за интеграция като процес на договаряне на желаните резултати и начините за тяхното постигане. Прилагането му ще гарантира участието на различните групи при дефинирането на социално значими цели, засягащи сигурността и стабилността на обществото и ще даде глас на маргинализирани групи като българите мюсюлмани, чието „безмълвие“ е неоспорим факт.

 

 

2.ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА БЮДЖЕТНОТО ФИНАНСИРАНЕ

 

2.1. Проект: Социетални реакции към българските и полски мигранти във Великобритания след 2004 г.

Финансиране: ЕРБ, съвместен проект с ПАН

Срок: Продължителност на проекта: 36 месеца, 2015-2017 г.

Изследователски екип: гл. ас. д-р Люба Спасова (ръководител), проф. дсн Валентина Златанова

 

Проектът цели да анализира британските обществени реакции към полски и български трудови емигранти, като използва рамка, която съчетава развитието на концепцията за морална паника, социология на моралната регулация и изследванията в областта на управленията на риска. Защитава се тезата, че кампанията против мигрантите от Централна и Източна Европа във Великобритания след 2004 г., която стигматизира полските и български имигранти като “крадци на британските работни места” или “носещи престъпна заплаха”, не може да бъде анализирана както резултат на ирационални етнически предразсъдъци или като паника създавана от елита, а е по-скоро израз на дестабилизиращите последици от несигурността по отношение на заетостта и безопасността в западните общества на риска.

Проектът разширява традиционната перспектива за изследване на моралната паника срещу трудова миграция от Централна и Източна Европа като включва последните ревизии, разработени в хода на т. нар. “Канадски обрат” в социологията на моралната паника. Този концептуален подход е приложен в изследването по отношение на емпиричните доказателства, въз основа на данните, събрани чрез интервюта с емигранти и контент-анализ на документи и медийни публикации.

Проучват се дискурси, свързани с рисковете пред заетостта и сигурността и способите, чрез които те са свързвани с твърдения пораждащи морална паника, в които се твърди, че полски и български работници предизвикват нарушения в британския пазар на труда и представляват престъпна заплаха за местното население. Не е случайно, че вълната от морална паника срещу мигранти от Източна и Централна Европа се очертава особено силна след финансовата криза във Великобритания през 2008. Ние твърдим, че този политически катаклизъм, заедно с репортажите в британски медии обвиняващи поляците и българите в набор от рискове срещу местното население са всъщност показателни за по-широки социални процеси, които получават видимост когато се концептуализират в перспективата на рисковото общество на структурните рискове пред заетостта и сигурността.

Проектът е проучва също така и механизма на моралната регулация, свързан със заплахи пред работата и сигурността, което позволява да се разкрие стратегическото преплитане на държавния апарат и средствата за масово осведомяване в редица страни от англо-саксонски тип. Моралната паника, например чрез тревожни практики, криминализиращи образа на мигранти, насърчава контрола на другите и имплицитно интерпелира индивидите като тези, които трябва да бъдат отговорни и способни да управляват своите собствени рискове. Ние твърдим, че периодичните паники, които се разиграват на нивото на средствата за масово осведомяване акцентират моменти, когато процедурите за морално регулиране не успяват да се задействат, но в обратно диалектическо движение натискът на масмедиите интерпелира членовете на обществото като тези, които за разлика от “престъпниците мигранти” трябва да действат като разумни хора, които се грижат за тяхната работа и сигурност и по този начин ги предпазва от девиантно поведение. Ние смятаме, че британските медии подхранващи паника срещу трудовите мигранти от Централна и Източна Европа най-вероятно допринасят за модуса на “самостоятелно управление” на моралната регулация.

 

2.2. Проект: „Популистката радикална десница в България: 1990-2014г

Ръководител: Гл. ас. д-р П. Чолаков

Срок: юни 2015-юни 2018

Водещите цели, които стоят пред проекта са:

 • да бъдат изследвани генезисът, историята и идеологическата (само-) идентификация на популистката радикална десница;
 • да бъдат изучени, в тяхната цялост, двете динамични страни на участието на тези партии на политическия пазар – както търсенето на специфичните политики и послания на радикалната десница, така и външните и вътрешните аспекти на предлагането;
 • да бъдат установени особеностите, сходствата и различията, между представителите на партийната фамилия в България, чрез анализ на конкуренцията/сътрудничеството между тях, както и на взаимодействието им с други политически субекти в страната и чужбина.
 • да бъде постигнато задълбочено разбиране на ролята на популистката радикална десница в българската политическа система и процеси, както и предизвикателствата, които тя отправя към тях.

За постигне на тези цели ще бъдат използвани следните по-важни научни методи: (контент) анализ на партийни послания, програми, платформи и др.; анализ на други документи, имащи отношение към историята и развитието на изучаваните партии; вторичен анализ на статистическа информация, анализ на случаи от практиката (case studies) и др.

Реализирането на проекта ще доведе до:

 • разкриване на генезиса и етапите в развитието на партиите, принадлежащи към популистката радикална десница в страната в периода 1990-2014 г.
 • по-добро ‘картографиране’ и задълбочено разбиране на идеологията и електоралната база на тези политически сили;
 • разкриване на причините, поради които тези партии не просто заемат трайна ниша в българския политически процес, а разширяват своето влияние през последните години;
 • изготвяне на прогнозни сценарии за бъдещата роля на българската популистка радикална десница в политическата и партийната система като цяло, както и по отношение на българския етнически модел;
 • оформяне на получените резултати като научни статии, предложени за публикуване в специализираната научна литература.

Научни статии:

 1. Чолаков, П. (2017) „Перспективи пред популистката радикална десница в България”, в 40г. Специалност Социология в СУ Св. Кл. Охридски (сборник с доклади от научна конференция), в печат.
 2. Чолаков, П. (2016а) „Българската популистка радикална десница: произход, характеристики, тенденции”, в Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives of the Balkan Countries (двуезичен сборник с научни статии), ред. Румяна Желева, в печат.
 3. Чолаков, П. (2016б) „Произход, характеристики и идеологически профил на популистката радикална десница в България”, в Политологията пред глобалните и националните предизвикателствата в началото на XXIв., пред Г. Янков, стр.289-96, (София: УНСС).
 4. Чолаков, П. (2015) „Обречен ли е „българският етнически модел”, в Преформатиране на политиката и идеологията: в България, Европа и света, ред. М. Мирчев, стр. 200-11, (София: УНСС).

Публицистика:

 1. Чолаков, П. (2017) „Патриоти или предатели”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 2. Чолаков, П. (2016а) „България и лятото на Ердоган”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 3. Чолаков, П. (2016б) „Кой препъна ДОСТ”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 4. Чолаков, П. (2016в) „Съдът не трябва да прави услуга на ДОСТ”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 5. Чолаков, П. (2016г) „За берлинчаните, желираните понички и ДОСТ”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 6. Чолаков, П. (2016д) „Мащехата патриот”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 7. Чолаков, П. (2016е) „Моделът ДПС”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).
 8. Чолаков, П. (2016ж) „Отстъплението на „Атака”, в-к „Дневник”, http://www.dnevnik.bg (посетен на 17 март 2017 г.).