Търсене
Close this search box.

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

от секция „Социологически науки“

Опечалено семейство,

Членовете на секция „Социологически науки“ при СУБ скърбят заедно с вас по повод смъртта на чл.-кор. проф. дсн Стоян Михайлов.

С неговата смърт социологическата общност загуби един от своите първоучители, положил неимоверни усилия за институционализирането на социологията у нас.

Проф. Михайлов създаде школа в социологията, насочила усилията си към: разкриване на нейните познавателни възможности посредством разработването на адекватна методология на изследване; идентифициране на актуалните проблеми на обществото; търсенето на верни и възможни решения.

Като преподавател той изгради плеяда възпитаници, обучавани в обич към науката, хората и родината. Сред тях израснаха добри изследователи, анализатори, ръководители на научни и стопански звена, приели неговото кредо в живота – доброта, честност, трудолюбие.

Неоспорим е неговият принос в обединяването и насочването на усилията на научния потенциал на Института по социология при БАН за постигането на научни резултати, признати у нас и в чужбина.

Проф. Михайлов бе пример за поведение както в научния, така и в обществения живот.

 

Поклон пред светлата му памет!

 

 

За секция „Социологически науки“

при Съюза на учените в България

доц. д-р Саша Тодорова

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване