Търсене
Close this search box.

Теоретичен семинар на тема: „Мюсюлманите в България и българската национална идентичност“

На 28.04.2016 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в заседателната зала в сградата на ИИОЗ на ул. „Сердика“ 4 ще се проведе теоретичен семинар с индивидуална тема „Мюсюлманите в България и българската национална идентичност“. Общата тема на семинара е „Религия – ценности – интеркултурен диалог“ и НИ проект „Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в.“. Докладчик на семинара ще бъде доц. д-р Весеин Босаков, а дискутант проф. дфн Стефан Пенов.

Заповядайте!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване