Търсене
Close this search box.

Трети брой на списание „Философски алтернативи“

3_2014

Този брой на списанието се издава с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Списание „Философски алтернативи“ 3/2014

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА
Водещи: Камелия Жабилова и Силвия Серафимова

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Валери Личев – Формирането на демонстративността и престижа в българската култура през погледа на Иван Хаджийски
Сирма Данова – Хипертрофия на забравата: Островът на Блаженните и културата на настоящето
Пламен Антов – „Безсъници“, или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (част ІІ)
Николай Турлаков – Философската разлика във възгледите за смисъла на Русалските лекувания в Спасова могила (Елин Пелин) и Русалска нощ (Йордан Йовков)
Нонка Богомилова – Философската „тъга и порив“ (за сборника с есета на Асен Игнатов „Тъга и порив на епохата“)

EКЗИСТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Николай Райнов – Ф. М. Достоевски
Нина Димитрова – Софийност и инферналност: героините на Достоевски
Стоян Асенов – Лицето и погледът – три разказа на княз Мишкин
Eмил Димитров – Достоевски и романът-икона

ФИЛОСОФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИЯ ДЕТЕРМИНИЗЪМ
Петер Весел Запфе – Последният месия (1933)
Силвия Серафимова – „Гол в лоното на космоса“ (Naken under kosmos). Рефлексии върху философската биография на Петер Весел Запфе

ФИЛОСОФИЯТА КАТО ПАМЕТ
Ерика Лазарова – Приносът на Исак Паси към българската хуманитаристика

СЪБИТИЯ

Валентин Канавров – XХХ международен Хегелов конгрес
Силвия Кръстева – „Жив си, ако сътворяваш“

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване