Търсене
Close this search box.

Тринадесета национална конференция по етика „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“

ПРОГРАМА

на

ТРИНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА (С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ)

на тема

„МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО”

под патронажа на г-н Георги Пирински – депутат в Европейския парланмент

 

15 декември, 2017 г., РКИЦ, ул. „Шипка“ 34, София

 15 ДЕКЕМВРИ 2017 (ПЕТЪК)

9.00 – 9.30      РЕГИСТРАЦИЯ

09.30 10.00 ОТКРИВАНЕ

 • – 11.30 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Водещ дискусията: проф. д.с.н. Максим Мизов

 1. Савин Сергей Дмитриевич, доц. к.с.н., Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
 1. Орехов Андрей Михайлович, проф. д.ф.н.Российский Университет дружбы народов, Москва, Россия
 1. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов, УНСС Възможно ли е морално равенство в условия на социалноикономическо неравенство?
 1. Чл.-кор Ангел Стефанов, ИИОЗ- БАН Равенство и справедливост
 1. Бисера Колева, Гл. ас. д-р. в УНСС Справедливите неравенства
 1. Богдана Тодорова, доц. д.ф.н. ИИОЗ- БАН Онтологичните неравенства – граници на етически допустимото.
 1. Николай Михайлов, доц. д-р по философия, СУ „Св. Климент Охридски“

Свобода,(не)равенство и справедливост

 1. Борислав Градинаров, доц. д-р по философия, ИИОЗ- БАН Скритите капани на неравенството
 1. Иван Кацарски, Проф. д.ф.н. ИИОЗ- БАН

Неравенствата в България: между статистиката и стъкмистиката.

11.30 – 12.00 КАФЕ ПАУЗА

 • – 13.30 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

 Водещ дискусията: проф. д-р Даниела Сотирова

 1. Силвия Серафимова, доц. д-р по философия, ИИОЗ- БАН

„За баналния хюбрис на конската муха“

 1. Ивка Цакова, доц. д-р УНСС

Илюзията за либерална равнопоставеност в съвременна България

 1. Христо Христов, гл. ас. д-р по философия, ИИОЗ-БАН Съжителството на равенството и нетолерантността. Есе за разрива между конституционализъм и демократизъм в Европа
 1. Одинцова Алена, аспирант кафедры философии Ивановского государственного университета

Экономический императив справедливости: между максимумом и минимумом

 1. Смирнов Григорий Станиславович, профессор кафедры философии Ивановского государственного университета, Смирнов Дмитрий

Григорьевич , заведующий кафедрой философии ИГУ Этика глобального (не)равенства: ноосферная репрезентация основного морального отношения

 1. Валентина Драмалиева, проф.д-р по философия, УНСС

„Назаем брашно, тъпкано се връща“ – едно морално регламентирано неравенство

 1. Силвия Пенчева, докторант в ИИОЗ

Моралните последствия от социалните неравенства в съвременното българско общество

 1. Ива Куюмджиева, ас., д-р по философия, ИИОЗ- БАН

Принципи на проектното финансиране на социалните науки: не/равенства в достъпа до производство на знание

 1. Надя Велчева, доц. д-р Илюзията „равен шанс“ в прехода
 1. Мариела Модева, проф. д-р в УниБИТ.

Етични аспекти на соцализацията и на културните ценности. Проблеми и

„добри практики“ 13.30 -14.15 ОБЯД

 • – 15.45 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

 Водещ дискусията: проф. д-р Валентина Драмалиева

 1. Пенка Найденова , проф. д.и.н., Геновева Михова, доц. д-р ВСУ, Варна

Равнопоставеност на мъжете и жените сред възрастното население в България

 1. Таня Неделчева, проф. д.с.н. ИИОЗ-БАН Възможна ли е интеграцията на ромите
 1. Росица Георгиева, доц. д-р ИИНЧ- БАН

Ейджизъм – негативни стереотипи и дискриминация, свързани с възрастта и остаряването.

 1. Любослава Костова, д-р по философия ИИОЗ-БАН

Категорията „деца в риск“ – между неравенството и въображението

 1. Димитър Ганов, гл. ас. , д-р по философия, ИИОЗ-БАН Невидимият бял супремасизъм
 1. Милена Личева, д-р ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора

Етика на неравенството: излишните хора

 1. Божидар Ивков, доц д-р по социология, ИИОЗ-БАН, Инвалидноста като източник на социални неравенства в здравето
 1. Румяна Крумова-Пешева, доц.д.пс.н. СУ „Св. Климент Охридски“

Етика на равнопоставеност на хората трансплантация в България

 1. Стойка Христова Калчева, главен асистент, д-р по психология, ИИНЧ- БАН

Равенскво и неравенство на търсещи закрила и бежанци в България

 1. Карамфил Манолов, проф. д.с.н. ИИОЗ-БАН

Предприемачеството в българското книгоиздаване – социални неравенства и тенденции

15.45 – 16.00 КАФЕ ПАУЗА

 • -17.30 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

 Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова

 1. Албена Накова, доц. д-р по социология, ИИОЗ-БАН

Градското земеделие – една алтернатива за редуциране на социалните неравенства и изключване

 1. Вяра Ганчева, гл. ас. д-р ИИОЗ- БАН

Преодоляване на неравенствата: „отворени иновации“ за ревитализация на междублокови пространства

 1. Таня Батулева, доц. д-р по философия, ИИОЗ, БАН “Равенство и неравенство“: феминистки интерпретации
 1. Манол Манолов, докторант, ас., ВТУ ; Маргарита Бакрачева, доц. д-р по психология, ИИНЧ-БАН

Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство

 1. Емилия Маринова, доц. д-р по философия, ИИОЗ-БАН

Игра със стъклени топчета – равнопоставеността като предпоставка за морално развитие

 1. Даниела Сотирова, проф. д-р по философия, ТУ- София

Етика на дигиталното равенство

 1. Людмила Иванчева, д.с.н. ИИОЗ- БАН Технонаука и генериране на социални неравенства: етическото регулиране като метод за тяхното преодоляване
 1. Христо Проданов, ас. д-р по философия, УНСС Технологии, равенство и неравенство
 1. Стоян Ставру, главен асистент, д-р п право, д-р по философия, ИИОЗ- БАН

Алгоритми, утопии на децентрализацията и … новите неравенства на математиката

 1. Стоянка Балова, докторант в СУ „Климент Охридски”

Политическият език – съвременно средство за пораждане на неравенство

 1. Милена Милошева, Докторант в УниБИТ Социален модел или модел за оцеляване
 1. Максим Мизов, проф., д.с.н. ЦИПИ

Политическият вандализъм и социалните неравенства в прехода

17.30             ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Уважаеми участници,

Очакваме да съобразите времетраенето на изказванията си – до 10 минути.

След доработване материалите от конференцията ще бъдат публикувани.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване