Търсене
Close this search box.
Kniga VK

Участие на учен от ИФС-БАН в книга от престижно международно издателство: School-To-Work Transition in a Comparative Perspective

В края на 2023 г. беше публикувана книгата  School-To-Work Transition in a Comparative Perspective с отворен достъп в престижното международно издателство Edward Elgar.

Тази книга се базира на сътрудничеството на учени от ИФС-БАН с изследователи от реномирани научни организации и университети от различни европейски държави при успешното реализиране на проект ‘NEGOTIATE – Overcoming early job insecurity in Europe’, финансиран по програма Хоризонт 2020. Монографията е под научната редакция на изследователи от Икономическия университет в Познан: доц. д-р Доминик Бътлър, доц. д-р Пьотр Мичон и доц. д-р Мицяй Лавранович.

Основната отправна точка на книгата е понятието за преход от училище към работа, което се е превърнало в централна концептуална рамка в проучванията относно навлизането на младите хора на пазара на труда. В книгата се улавя сложния характер на процеса на преход от училище към работа, като се предлага и оценява нов набор от показатели, които могат да действат като индикатор за ранна сигурност на заетостта. След това се анализират казуси под формата на биографии на хора, преживели трудни преходи, за да се очертаят потенциални уроци от тези преживявания. Чрез подробно мултидисциплинарно проучване книгата предоставя сравнителна оценка на периода на преход от образование към пазар на труда в различни държави, извеждайки нови аспекти за сложния и динамичен характер на този процес. Изследват се какви модели на преход присъстват в постсоциалистическите страни, със специален фокус върху държавите от Централна и Източна Европа. Принос за тази част от анализа има доц. д-р Венета Кръстева, която е разработила самостоятелно една глава със заглавие: School-to-work transition in Bulgaria: smooth for some, precarious for many и участва в съавторство във втора глава: How the interactions with employment services and other institutions affect school to work transitions of young people?

Книгата е със свободен достъп тук: School-to-Work Transition in Comparative Perspective | Elgar Online: The online content platform for Edward Elgar Publishing

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.