Търсене
Close this search box.

Етическа комисия

Състав (февруари 2023 – февруари 2026 г.)

Chair
секретар

Жалби до Етическата комисия се подават в отдел “Деловодство” на ИФС. Всяка жалба следва да отговаря на изискванията на Правилника на Етическата комисия. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Процедура за оценка на етическа съобразност.

При искане за етическо оценяване и издаване на становище подателят трябва да изготви предварителна етическа самооценка съгласно стандартизиран формуляр, която да съдържа целите, задачите, методологията, очакваните резултати и детайлно описание на планираните мерки и механизми за обезпечаване на етическата приемливост на предложените изследователски дейности. При работа с респонденти учените следва да приложат и изготвените формуляри за получаване на информирано съгласие, както и други налични документи, гарантиращи правата на участващите в изследването.

Стандартизираният формуляр за самооценка е съобразен с международната практика и нормативни документи и е полезен източник на информация за изследователския проект, улесняващ както изследовател, така и комисията по оценката.

Искането за оценка на етическата съобразност е с пожелателен характер, но е силно препоръчително особено за докторантите и техните научни изследвания. Също така GDPR изисква спазването на точно определени правила при набиране на индивидуална емпирична информация, с които всеки учен е длъжен да се съобразява.