Търсене
Close this search box.

УЪРКШОП „БЪДЕЩЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ“

По повод 150-та годишнината на БАН секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към Института по философия и социология организира експертен уъркшоп с представители на Министерство на образованието и науката (МОН) на тема „Бъдещето на образованието през погледа на дигиталните технологии и изкуствения интелект“. Събитието бе приветствано от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, който подчерта необходимостта от задълбочен и траен диалог между Академията и Министерството по общественозначими теми, каквато е и скоростното нахлуване на дигитални технологии и изкуствен интелект в различни сектори, включително в сферата на образованието. В хода на дискусията взе участие и министър Красимир Вълчев, който очерта някои основни проблеми при адаптиране с изискванията на една силно динамична среда, пораждаща огромни предизвикателства, на които образователната система трябва да даде смислен отговор. Последното касае както ясни и дългосрочни стратегически насоки, така и възможна реорганизация на процесите, така че да се постигнат необходимите ефекти. Във връзка с това бяха подчертани нуждата от фокусиране на образователния процес върху изграждането на компетенции (които включват не само знания, но и адекватни умения и нагласа), така и необходимостта от  прилагането на мрежови подход за осъществяване на координация и сътрудничество между различни звена от сектора. Обсъжданията по време на уъркшопа засегнаха тези и множество други теми като: съществуващи практики на интегриране на дигитални технологии и изкуствен интелект в учебния процес; тяхната ценност и недостатъци с оглед на познавателната способност на учениците; бъдещето на университетите и цялостната реориентация към усвояване на специфични компетенции; иновативни форми на преподаване, фокусирани върху въвличане на учениците като участници в процеса на създаване на научно знание (практики от областта на биологията); проблемът за сложните отношения между социално-икономическите неравенства и образованието, както и различните аспекти на феномена дигитално неравенство; проблеми, касаещи научната грамотност и недостатъчното стимулиране на критическа рефлексия относно многоплановотовъздействие на научно-техническия напредък.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина