Търсене
Close this search box.
BNSF_logo_high_q

Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество

Номер на договора: КП-06-Н3519

Период на изпълнение: декември 2019 – декември 2022

Настоящият научно изследователски проект (  https://shadoweconomy-bg.com/  ) е първият по рода си сериозен и целенасочен опит за фундаментално изследване и обяснение на „икономиката в сянка“ от гл.т. на факторите, които я обуславят, и влиянието й върху националната икономика и социалните отношения. Ще се предложи социологическа реконструкция (по Хаджийски) на проявленията на „икономиката в сянка“, като акцентите се поставят върху 1) изучаване на факторната детерминираност на „икономиката в сянка“, включително мотивите на хората за включване в сенчести практики и 2) възможностите за нейното ограничаване чрез адекватни управленски и други подходи. На основата на спецификите в нагласите и отношението на различните генерации (млади хора, хора в активна трудова възраст и хора в предпенсионна и пенсионна възраст) към сенчестите икономически практики, ще се установи мотивацията на българина за участие в сенчести практики и ще се откроят социално икономическите последствия от това. В хода на проекта ще се изучат и обяснят: 1) различните нива на толериране на „икономиката в сянка“; 2) различната степен на готовност за участие в сенчести икономически практики; 3) факторите и мотивите, водещи до прилагане на сенчести икономически практики. В резултат от това проектът: 1) ще конструира работещи интерпретативни схеми на икономическото поведение на съвременния българин и 2) ще препоръча конструктивни подходи и мерки за редуциране сенчестите икономически практики сред различните възрастови групи.

В резултат от проекта ще бъдат генерирани богати бази данни, които ще послужат за създаване на фундаментално нови теоретични знания в изследваната област и за конструиране на тази основа на управленски значими подходи за ограничаването на сенчестите практики. В рамките на проекта ще се конструира и за пръв ще сe изчисли Shadow   Economy   Tolerance   Index   –   Индекс   на   толерантността   на   населението   към „икономиката в сянка“.

 

Екип

Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова  – Ръководител на научния колектив

Проф. д.с.н. Карамфил Манолов Доц. д-р Албена Накова-Манолова Гл. ас. д-р Галина Колева

Гл. ас. д-р Шабан Даракчи

Гл. ас. д-р Александър Герганов

Гл. ас. д-р Светлана Александрова

Специалист Любка Илиева

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024