Философски алтернативи

filosovski_alternativiГлавен редактор: Мартин Табаков
Зам. главен редактор: Ивайло Димитров
Редакционна колегия: Доротея Ангелова, Юлия Васева, Димитър Ганов, Камелия Жабилова, Мая Келиян, Ерика Лазарова, Валери Личев, Николай Михайлов, Николай Турлаков, Силвия Серафимова, Иванка Стъпова

Редакционен съвет

Ру­долф Зи­берт /САЩ/, Алек­сан­дър Нек­ле­са /Ру­сия/, Ричард Темпес /САЩ/, Ней­тън Ха­у­зър /Ка­на­да, САЩ/, Ак­сел Хо­нет /Гер­ма­ния/, Крис­то­фър Ху­ку­ей /Ве­ли­коб­ри­та­ния/; Ге­ор­ги Д. Ан­ге­лов, Та­тя­на Ба­ту­ле­ва, Нина Димитрова, Ва­лен­тин Ка­нав­ров, Иван Ка­цар­ски, Иван Колев, Ду­хо­мир Ми­нев, Сте­фан Пе­нов, Ан­гел Сте­фа­нов, Ана­ни Стой­нев, Еми­лия Чен­ге­ло­ва /Бъл­га­рия/

Списание “Философски алтернативи” (1992 – ), ISSN 0861-7899  започва да излиза  през 1945 г. като “Философска мисъл”. “Философски алтернативи” е реферирано списание, издавано от Института за изследване на обществата и знанието при БАН. То е единственото академично списание за философия, излизащо на български език. В него публикуват авторитетни  български изследователи и автори от чужбина, утвърдили се в областта на философията. Списанието дава поле за изяви и на млади и перспективни учени – асистенти, докторанти, студенти. Приемат се за публикуване ръкописи  в областите: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, психология, социология. Публикуват се също преводни статии,  рецензии за книги, информативни материали, интервюта.

“Философски алтернативи” излиза в 6 книжки годишно – през февруари, април, юни, август, октомври, декември.

Етичен код и авторски права. Всички права са запазени; нито една част от публикациите не може да бъде възпроизвеждана или препредавана без предварителното разрешение на Издателя. Авторските права на публикуваните материали принадлежат на списание “Философски алтернативи”. Депозираните за публикуване ръкописи не трябва да са публикувани другаде на части или изцяло, нито да бъдат депозирани за публикуване в друго издание, докато тече процесът на рецензирането им във “Философски алтернативи”.

Индексиране: Статиите в списание “Философски алтернативи” се индексират от:
The Philosopher’s Index,
EBSCOhost,
Central and Eastern European On-line Library  /www.ceeol.com/.

Списание “Философски алтернативи” има собствен сайт на адрес http://philosophical-alternatives.com/34-2/

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИИТЕ

  1. Ръ­ко­пи­си­те се де­по­зи­рат в ре­дак­ци­я­та на спи­са­ни­е­то в хар­ти­е­но ко­пие и на елект­ро­нен но­си­тел/или се изп­ра­щат на по­со­че­ния ад­рес. От­дел­но се при­ла­га ин­фор­ма­ция за ав­то­ра – име, мес­то­ра­бо­та, ел.ад­рес. Всич­ки ста­тии, по­лу­че­ни в ре­дак­ци­я­та, под­ле­жат на Blind Re­vi­ew ре­цен­зи­ра­не.
  2. Ав­тор­ски­те пра­ва на пуб­ли­ку­ва­ни­те ста­тии при­над­ле­жат на спи­са­ни­е­то, а за­дъл­же­ние на ав­то­ра е да има раз­ре­ше­ние за ци­ти­ра­не­то на пуб­ли­ка­ции, за­щи­те­ни от За­ко­на за ав­тор­ско­то пра­во. По­лу­че­на и да­де­на за ре­цен­зи­ра­не ста­тия, не мо­же да се от­тег­ля от ав­то­ра за срок от 6 ме­се­ца след пред­ста­вя­не­то. Ста­тия, за ко­я­то е по­лу­че­на по­ло­жи­тел­на ре­цен­зия, ос­та­ва соб­стве­ност на спи­са­ни­е­то. При­е­мат се за об­съж­да­не са­мо не­пуб­ли­ку­ва­ни на бъл­гар­ски език тек­сто­ве.
  3. Ръ­ко­пи­си­те да се пред­ста­вят с файл в MS WORD, фор­мат, А4 – до 20 стан­дарт­ни стра­ни­ци (1800 зна­ка – 30 ре­да на стра­ни­ца и 60 зна­ка на ред). Ос­но­вен шрифт – Ti­mes New Ro­man, 11 pt. Все­ки текст с друг шрифт специално да се от­бе­ляз­ва, напр. с цвят. Без спе­ци­ал­ни сти­ло­ве и та­бу­ла­ции. Езикът (български, английски…) на текста да съответства на функцията „език“ на MS WORD. Же­ла­тел­но е фор­му­ли­те да се да­ват чрез TTF шрифт, ако са в *.docx фор­мат – мо­же и с шрифт ‘Cam­bria Math’, а ка­то кар­ти­на са­мо при лип­са на под­хо­дящ шрифт. Илю­стра­ци­и­те се да­ват и ка­то кар­ти­на на от­де­лен файл (bmp, gif, jpg, tif).
  4. Ос­нов­ни­ят текст на ста­ти­и­те да бъ­де съп­ро­во­ден в на­ча­ло­то с ре­зю­ме на бъл­гар­ски и на анг­лий­ски език до 15 ре­да (до 300 ду­ми) и да за­вър­шва с клю­чо­ви ду­ми. Заг­ла­ви­я­та на ста­ти­и­те да бъ­дат пре­ве­де­ни на анг­лий­ски език. Ако ста­ти­я­та е на анг­лий­ски език, да бъ­де съп­ро­во­де­на с ре­зю­ме на анг­лий­ски и на бъл­гар­ски до 30 ре­да (до 500 ду­ми).
  5. По­зо­ва­ва­не­то на ци­ти­ра­ни­те ав­то­ри в тек­ста да ста­ва в кръг­ли ско­би по след­ния на­чин – фа­ми­лия, го­ди­на, стра­ни­ца/и. Нап­ри­мер: (Мон­тен 1975: 53–54); (Hesse 1970: 124).
  6. Бе­леж­ки­те да бъ­дат под ли­ния.
  7. Биб­ли­ог­ра­фи­я­та да бъ­де в края на ръ­ко­пи­са, под­ре­де­на по аз­бу­чен ред на фа­мил­ни­те име­на на ав­то­ри­те.

ЗА КНИГА:

Де­льоз, Ж., Ф. Га­та­ри. 2009. Хи­ля­да плос­кос­ти. Ка­пи­та­ли­зъм и ши­зоф­ре­ния. 2. Со­фия: ИК Кри­ти­ка и ху­ма­ни­зъм.

Hesse, M. 1970. Models and Analogies in Science. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

ЗА СТА­ТИЯ В СПИ­СА­НИЕ:

Шпет, Г. 2010. Фи­ло­со­фия и ис­то­рия. // Фи­ло­соф­ски ал­тер­на­ти­ви, № 5, 5–11.

Nordenstam, T. and H. Skjervheim. 1973. Philosophy of Science in Norway. // Journal for General Philosophy of Science, № 4 (1), 147–164.

ЗА ПУБ­ЛИ­КА­ЦИЯ В СБОР­НИК:

Рийвс-Елин­гтън, Б. 1999. Май­ка­та-све­ти­ца: един пред­мо­де­рен иде­ал за пос­тко­му­нис­ти­чес­ки­те же­ни? // Май­ки и дъ­ще­ри. По­ко­ле­ния и по­со­ки в бъл­гар­ския фе­ми­ни­зъм. (Съст. Р. Му­хар­ска). Со­фия: По­лис, 352–374.

Heller, A. 1988. On Formal Democracy. // Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso, 47–92.

Ако един ав­тор в гра­ни­ци­те на ед­на го­ди­на се ци­ти­ра по­ве­че от вед­нъж, но­ме­ра­ци­я­та се от­бе­ляз­ва с а, б, в и т. н. Нап­ри­мер: (Игов 2006а);( Игов 2006б).

Instructions for Authors

The journal Philosophical Alternatives publishes original articles as well as book reviews. Articles should not exceed 20 standard pages including an abstract (300 words maximum), key words, an e-mail address and full name of the institution with which the authors are affiliated.

Manuscripts should include all necessary footnotes (sequential beginning with „1”), bibliographical references, tables. Articles may be submitted for publication in Bulgarian, English, German and French. All manuscripts must be submitted via e-mail to the address of the Editor in a MS WORD format with basic font – 11-point Times New Roman. A text sent in any other font will be marked. No special styles or tabulations. Formulas should desirably be given in TTF font (providing they are in *.docx  format, they may be also be in font ‘Cambria Math’, and as a picture, only in case no suitable font is available. Illustrations should additionally be given as a picture in a separate file (bmp, gif, jpg, tif…).

In-text citations should include the author’s last name, the year of publication, and the page number, in the following manner: (Hesse 1970: 124). The reference list should appear at the end of the manuscript. It should be ordered alphabetically by author’s family name.

All authors are in agreement about the content of the manuscript and its submission to the Journal. Manuscripts should not have been previously published elsewhere. Authors may not submit their manuscripts elsewhere while they are still under consideration for the Journal. If the manuscripts are accepted for publication, the authors agree to transfer copyright to the Publisher. No part of publications may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior written consent of the journal Philosophical Alternatives.

Списание „Философски алтернативи“ 4/2017

 

 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 5/2017


 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 2/2018


 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 4/2018

 


 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 6/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списание „Философски алтернативи“ 2/2019

 


Списание „Философски алтернативи“ 3/2019 

 


Списание „Философски алтернативи“ 5/2019

 


Списание „Философски алтернативи“ 6/2019


Списание „Философски алтернативи“ 1/2020


Списание „Философски алтернативи“ 2/2020


Списание „Философски алтернативи“ 3/2020

Списание „Философски алтернативи“ 4/2020

Списание „Философски алтернативи“ 5/2020

Списание „Философски алтернативи“ 6/2020

Списание „Философски алтернативи“ 2/2021

 


Contact address: Philosophical Alternatives, 6, P.Evtimii, Sofia 1000, Bulgaria

tel. 0890 233 398; 0879 053 796

E-mail:  filosofski_alternativi@abv.bg and/or marnifark@abv.bg ; marmatab@gmail.com

All the articles in this issue, as well as all articles published in the journal Philosophical Alternatives from 1992 to 2013, can be found in PDF format and downloaded at Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) http://www.ceeol.com

Философски алтернативи 2014, кн.1, Година XXIII

Philosophical alternatives 2014,1 ,Vol XXIII

ISSN 0861–7899

Формат: 70х100/16

Печат : „Direct Services“ LTD

Езикова и стилова редакция Марияна Фъркова

© Художник на корицата Огнян Христов