Търсене
Close this search box.

Финал на фотоконкурса по проект EXCEPT

CfMbxdXW4AEu22F Ако искате да видите каква е гледната точка на младите хора от различни европейски страни, за това какво означава да пораснеш и „Да станеш възрастен днес“, разгледайте снимките, определени като победители от трите месеца на фотоконкурса по проект ЕКСЕПТ. България също има свой представител. Може да дадете Вашия глас (like) за тези снимки, които смятате, че най-добре отговарят на идеята на конкурса. Три от снимките с най-много харасвания ще спечелят парична награда.

Вашият глас може да дадете във Фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/excepteu/photos/?tab=album&album_id=1047386512006138

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване