Търсене
Close this search box.

ХУМАНИЗЪМ. НАУКА. РЕЛИГИЯ: Духовните ценности и науката в полза на обществото

През юни 2014 г. излезе от печат книгата: ХУМАНИЗЪМ. НАУКА. РЕЛИГИЯ: Духовните ценности и науката в полза на обществото.

ISBN: 978-954-509-512-2. София 2014. Изданието е луксозно с обем 176 стр.,формат А4, с текст, схеми и фотографии. Съставители: д-.р Р.Крикорян и дфн.Ст.Пенов. Нау¬чен редактор – дфн.Ст.Пенов; редактор –д-р Севделина Николова.

Книгата е посветена на 110 г. от рождението на проф. д-р хабил.Димитър Пенов. За него е написана специална статия in Memoriam от дфн. Ст. Пенов & д-р Р. Крикорян. Патрон на проведената през ноември-декември национална конференция във Вършец и на изданието е Председателят на БАН- академик, дтн. Стефан Воденичаров, който взе участие в конферен¬цията..

Това е съвместният тематичен сборник на Националния Съвет на религиозните общности в България и секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“, ИИОЗ, БАН по съвместен проект с Дирекция по вероизповеданията към МС на РБ. Ръководители на проекта и съставители на сборника са зав. секцията доц. дфн.Стефан Пенов-асоц.член на НСРОБ и д-р Р-Крикорян- Председател на НСРОБ и асоц.член на ИИОЗ .

От секция „Религия“ по НИ проект на секцията участват 7 учени, които са подготвили над 50% от обема на статиите и студиите в сборника.
Със съвместна статия в сборника,отделно участват проф.А.Стефанов и
д-р Р. Крикорян.

В конференцията и в сборника участват БАН, ИИОЗ-секция “Религия“; СУ „СВ.Кл.Охридски“,Богословски ф-т и Пред¬ставители на основните вероизповедания в България, които членуват в НСРОБ: Арменска апостолическа православна църква; Централен израилтянски духовен съвет; Мюсюлманско вероизповедание; Католическа екзархия; Обединени евангелски църкви.

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване