Център за емпирични социални изследвания

Центърът за емпирични социални изследвания е приемник на секция „Методи на социологическите изследвания и общественото мнение” (МСИОМ). Центърът съчетава балансираното провеждане на теоретична и приложна дейност:

 • Провежда системна, целенасочена изследователска дейност по методологията на емпирични социални изследвания (ЕСИ);
 • Подготвя, организира и провежда широкообхватни емпирични изследвания.

Изследователите в Центъра разработват, адаптират и прилагат съвременни методологически и методически подходи, техники и процедури на ЕСИ. С методологическото и методическо съдействие на секция МСИОМ се организират и провеждат ЕСИ в различни сфери на обществената система, както и специализирани методологически изследвания. Центърът развива разнообразна консултантска дейност и оказва методологическа помощ на изследователски екипи по провеждане на ЕСИ във и извън рамките на института.

Области на теоретична и методологическа активност

В Центъра се полагат значителни усилия за теоретичното разработване на методологически, организационни и практико-приложни проблеми на теоретичната и пемпиричната социология. Те се отнасят главно до:

 • Познавателните възможности на количествените методи в социологията;
 • Качествените методи за набиране на емпирична информация;
 • Достоверността на емпиричната информация, стратегиите и контролните действия за осигуряване и проверка на достоверността;
 • Методологическите проблеми, подходи и решения при изследване на факторни връзки и оценка на влияния;
 • Електоралните изследвания, включително и изследванията на общественото мнение;
 • Сравнителните анализи в ЕСИ;
 • Модели за математико-статистически анализ на информацията от ЕСИ;
 • Малките извадки в ЕСИ;
 • Адаптиране и внедряване на положителния български и чуждестранен методологически опит в ЕСИ.

Дейности с приложен характер

Центърът провежда емпирични изследвания по значими социални проблеми с прилагане на съвременни количествени и качествени методи. Организира и осъществява международни изследвания. Във връзка с това извършва всички необходими дейности:

 • Организация и контрол при провеждането на ЕСИ;
 • Консултации, методологическа помощ и контрол при разработването на програми на ЕСИ във и извън Институт по философия и социология;
 • Разработване на научнообоснован изследователски инструментариум за емпирични изследвания;
 • Поддържане на национална анкетьорска мрежа на Институт по философия и социология. Работи по обучение и повишаване на квалификацията на анкетьорския апарат. Организира работата на терен и осъществява методически контрол при събиране на първичната социологическа информация;
 • Статистико-математически анализи на емпирична информация (въвеждане и компютърна обработка на първичните данни, анализи) за нуждите на изследователи от Института и извън него.

Центърът е обезпечен с високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да изпълняват посочените дейности на високо професионално ниво.

Състав

1. Проф. дсн Емилия Ченгелова
chengelova@gmail.com

2. Доц. д-р Ивелина Иванова

i.ivanova@gbg.bg

3. Гл. ас. д-р Петя Илиева
piis@abv.bg

4. Гл. ас. д-р Александър Герганов

agerganov@gmail.com

5. Гл. ас. д-р Светлана Александрова

svetlanalex41@gmail.com

6. Виолета Люнгова – социолог
vililyu@abv.bg

 

Публикации:

Проф. дсн Емилия Ченгелова

Гл. ас. д-р Александър Герганов