Търсене
Close this search box.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФСКИ НАУКИ“, СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ОРГАНИЗИРАТ

На 15 ноември 2018 г.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ

 

Уважаеми колеги!

Имаме удоволствието да Ви поканим на национална конференция по етика, вече четиринадесета по ред, под надслов „Българската етика – традиции и хоризонти“. Събитието е посветено на 70-годишния юбилей на българската академична философия и на 50 години от създаването на етическо научно звено в рамките на Българска академия на науките.

 • годишната история и успешна дейност на секция „Етически изследвания“ при ИИОЗ, БАН принадлежи на българската етика, на всеки един от етиците в академичните институции от цялата страна, на всички, за които етиката е творческо кредо. Нашата сила е в обединението на всички, за които етическата идея е значима цел, а етическото мислене е начин на живот. Ние сме силни, когато успеем да привлечем специалисти от всички научни области на хуманитарните и социалните науки, когато провокираме начинаещите изследователи, когато с нас дискутират институциите, неформалните движения и общности, и когато етическата кауза ни прави съмишленици и партньори.
Ето защо 50-годишният юбилей принадлежи на всички нас!

 

Честито!

 

Кръгът от проблеми, които ще обхване научният форум е многопластов, с ясно обособен фокус: българската етика – нейните традиции, развитие и хоризонти. Традиционната интердисциплинарна дискусия ще представи:

 

·Национална етическа традиция – история, идеи, перспективи

 • Златен фонд на българската етическа наука – личности в българската етика;
 • Българската нормативна етика – традиции, влияния, идеи, тенденции;
 • Рецепция на метаетическите идеи в България – морален реализъм, емотивизъм, квази-реализъм, прескриптивизъм.
 • Българската етика и глобалните рискове на нашето време;
 • Българската приложна етика –етапи, традиции, тенденции, перспективи: бизнес етика, етика на виртуалните реалности, екологическа етика, медицинска етика, политическа етика и др.
 • Биоетика и биоправо – нови проблемни полета в развитието на българската етика – източници, тенденции, актуалност, значимост, очаквани социални резултати;
 • Интердисциплинарност на съвременните етически изследвания – връзка със социологията, психологията, медицината, икономиката, правото, информатиката и др.
 • Съвременни форми на етическа регулация в контекста на навлизането на етиката в процеса на правене на социални политики;
 • Академичното образование по етика – приоритети, тенденции, връзка с етическата теория, нови явления във връзка на нарастващото търсене на етическа експертиза;
 • Институции и структури, в които се е развивала и се развива българската етика;
 • Нови форми на етическа регулация в социалния живот – етически комисии, кодекси, етическа експертна дейност в медицината, в бизнеса, в институциите и др.;
 • Влияние на тенденциите в световната наука върху развитието на българската етика;
 • Мястото на етиката в българската научна периодика и в българския книгопис;
 • За българската етика– етично.

 

Тези и други, предлагани от Вас теми, ще бъдат дискутирани на 15 ноември 2018 в една от новите зали на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1.

Докладите на 14НКЕ, след доработка и рецензиране, ще бъдат публикувани в двойна книжка на списание „Етически изследвания“, брой 3, кн. 2-3, 2018. Юбилейният брой ще бъде издаден и на хартиен носител, което е обезпечено финансово с решение на НС на ИИОЗ на БАН. Така освен с бройки за авторите, редакционният съвет ще разполага и с екземпляри, които ще бъдат разпространени в страната с рекламна цел. Технически изисквания за статиите: до 10 стандартни страници (1800 знака), Формат:

.doc, .docx, .odt, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.5, цитирания, бележки и библиография – в края на текста.

Очакваме вашите заявки за темите на докладите ви до 20 септември 2018 г. Информация за приетите заявки: 30 септември 2018.

Контакти:

www.ethicsissk.wordpress.com

Организационен комитет на 14 НКЕ: научен състав на секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина