Търсене
Close this search box.

Чл.-кор. проф. д-р Ангел Стефанов с награда от СУБ

Чл.-кор. проф. д-р Ангел Стефанов Стефанов от Института за изследване на обществата и знанието на БАН бе удстоен с годишната награда в областта на обществените и хуманитарни науки на Съюза на учените в България и Диплом за високи научни постижения за книгата „За вселенските загадки и други размишления в диалози“, издателство „Парадигма“, 2012, 124 стр. и пет самостоятелни статии в чуждестранни списания.

Междувременно в Amazon.com в електронен и хартиен вариант е налична книгата Anguel Stefanov. 2015. Kant’s Conceptions of Space and Time and Contemporary Science. Montreal: Minkowski Institute Press.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване