Търсене
Close this search box.

Шести брой на сп. „Философски алтернативи“

6_2013

 

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И ПОЗНАНИЕ
Водещи: Доротeя Ангелова и Ивайло Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО
Ангел С. Стефанов – За (не)ефективността на философията 
Anita Kasabova – Bolzano On Kant’s Definition Of Analyticity – Does It Fall Short Of Logical Precision (Siebel 2011)?
Марина Бакалова –Възраждане на интелектуалните добродетели в съвременната аналитична епистемология 

Christian Enchev – The Tension Theory of Metaphor and Its Applicability to Metaphysics 

ПРОБЛЕМИ НА ЛОГИКАТА

Лорънс Мос – Приложна логика: манифест
Doroteya Angelova – Identity Paradoxes and Their Relationship to Sorites Paradoxes 
Светла Йорданова – Еротетични нормални форми 

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА
Ricardo Mendes Grande – On the Mathematical Discovery of New Physical Phenomena
Теодора Димитрова – Относно необходимостта от концептуална идентичност на теорията за интелигентния дизайн 

60 ГОДИНИ „ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА ВИТГЕНЩАЙН
Мартина Минева – Проблемът за логическото във „Философски изследвания“

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛБЕР КАМЮ
Божидар Кунчев – „Бунтувам се, следователно ние съществуваме“ 
Албер Камю – Из „Бележници“ II, януари 1942–март 1951

СЪБИТИЯ
Лилия Гурова – Завръщането на европейската философия на науката (Европейската асоциация по философия на науката и нейната мисия)
Росен Люцканов – Репортаж от обратната страна на Луната

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване