Търсене
Close this search box.
formi-na-duha-650x1000 ii

Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Нонка Богомилова

Излезе от печат ФОРМИ НА ДУХА. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Нонка Богомилова, авторитетен изследовател в сферата на философската антропология и религиознанието, наложила се с множество интересни публикации у нас и в чужбина, носител на Националната награда „Хр. Г.Данов” за принос в националната книжовна култура. Сборникът, публикуван от авторитетното издателство „Изток-Запад” съдържа 20 оригинални авторски статии както от утвърдени изследователи, така и от млади учени от Института по философия и социология – БАН, Института за литература – БАН, Института по славистика към Полската академия на науките, Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Независимо от тяхното тематично богатство и идейно разнообразие, обединяващ концептуален и ценностен фокус на статиите в сборника е Човекът, Човешкото – център и фокус и на творческото дело на проф. Богомилова, както отбелязват съставителите – доц. д-р Силвия Кръстева и доц. д-р Антоанета Николова – в Предговора. Структурата на сборника съдържа 5 части, всяка от които е посветена на различни форми, прояви и/или метаморфози, трансформации  на духа. Може да се каже, че тя до голяма степен следва и проецира структурата на професионалните интереси и компетентности на проф. Н.Богомилова.

Рецензенти на сборника са проф. д.ф.н. Иванка Стъпова и проф. д.ф.н. Лазар Копринаров.

В центъра на вниманието на първата част е духът на философията, отгледан от големите й  представители – Хегел, Кант, Ницше, Хайдегер, Фойербах и др. Втората част е посветена на литературно-философския синтез, на синтеза на душа и дух в близките до философията поетични и литературни форми. Озарението на езика – общият инструмент, с който изявяват посланията си както философията, така и поезията е разгледан като дълбоко закодиран в човешката душевност и общуване, недостъпни и непонятни извън самите тях, например – за изкуствения интелект. Третата част на сборника разглежда предизвикателствата на/към човешкото в  екологичните теории и в идеите и практиките на репродуктивното клониране. Разноликият дух на религията е заглавието на четвъртата част, която разглежда както дълбинни теоретични въпроси на различни религиозни традиции от далечното и не така далечното минало, така и философските основания и съвременните измерения на религиозната толерантност. В последната, пета част  – Лица на българската духовност  – са разгледани творчески рецепции и инвенции, свързани с духа на определени философски традиции, получили идейно гостоприемство и по-нататъшно развитие у нас.

Сборникът завършва с Биобиблиография на проф. Н.Богомилова, от която личи, че немалка част от тези теоретични и актуални теми и въпроси са били и са обект на разискване в богатото й творческо дело.

 

ФОРМИ НА ДУХА

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. НОНКА БОГОМИЛОВА

Съставители: доц.д-р Силвия Кръстева, доц. д-р Антоанета Николова

Рецензенти: проф. д.ф.н. Иванка Стъпова, проф. д.ф.н. Лазар Копринаров

 

Съдържание

Силвия Кръстева, Антоанета Николова. Предговор

Професор Нонка Богомилова: многоликият и многостранен хуманист

1. Форми и метаморфози на духа. Достойнството на философията

Генчо Дончев. Философията и държавата

Валентин Канавров. Духът: битие, абстракция, понятие, живот или химера?

Силвия Кръстева. Формата на философското познание

Ивайло Димитров. Кантовата трихотомия душа-душевност-дух. Опит за модел и превод

Иво Минков. Лудвиг Фойербах и критиката на Хегеловата философия

2. Душа и дух, език и време: литературно-философският синтез

Николай Турлаков. В озарението от езика – относно истината отвъд познанието на закономерното

Гражина Шват-Гълъбова. Кризисната схватка на Георги Господинов с категорията „време“

Антоанета Николова. Поезия и философия

Пламен Антов. Да философстваме поетически

Коста Бенчев. Линейни срещу циклични аспекти в разбирането на Хайдегер за „фюсис

3. При-родното и човешкото днес: изпуснат ли е духът от бутилката?

Иван Кацарски. Образи на екологията: между хуманизма и мизантропията

Гергана Попова. Репродуктивното клониране и въпросите за свободата и смисъла на човешкото съществуване в ситуацията на техническо безсмъртие

4. Разноликият дух на религията

Ели Сярова. Аз-ът в контекста на онтологичния аргумент

Нина Димитрова. В спора около Маркион: Бердяев и Шестов

Пламен Макариев. Метаморфози на религиозната толерантност

Лилия Сазонова. Диалогът между религиите като „мултикултурна практика“

5. Лица на българската духовност: творчески рецепции и инвенции

Ангел Ангелов. Понятието за изкуство в Естетика на модерното изкуство от Димитър Аврамов

Димитър Цацов. Нелсонианството в България – Валентина Топузова-Торбова

Приложение

Валентина Топузова. Реферат за Александър Стамболийски и управлението му. [1937–1938]

Добрин Тодоров. Време обединително?

Мина Спасова. Пътуване със словото

Приложение

Биобиблиография на Нонка Богомилова

 

https://iztok-zapad.eu/formi-na-duha

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.