Търсене
Close this search box.

Етически изследвания

Секция „Етически изследвания” при Институт по философия и социология (бивш ИИОЗ) е единственото самостоятелно научно звено в България, което има за свой предмет изследването и анализа на морала в българското общество. Тя е създадена през месец ноември 2010 година под името “Култура, ценности и морал”, след сливане на секциите “Етика” и “Естетика” на Института за философски изследвания. От март 2014 г. се отделя като самостоятелно звено под сегашното си название. Секцията има за цел изграждането на единно национално и успешното включване в международното етическо пространство, задачи които последователно се отстояват през последните десет години чрез избора на актуална проблематика, приобщаването на българското общество и на заинтересования социален субект към дискусии върху моралните проблеми и рисковете на българското общество, успешни стъпки в проектната дейност и международното сътрудничество, развитие на кадровия потенциал на секцията.

На базата на създадената от секцията етическа мрежа се провеждат национални научни конференции, на които се привличат специалисти от различни научни области, колеги от Висшите училища в страната, заинтересованите социални субекти – държавни институции, граждански сдружения, неправителствени организации и др., с които да се дискутират наболели морални проблеми в живота на българското общество.

Теоретичният анализ е основа за изработването на експертни оценки, експертен анализ, формиране на конкретни политики.

Секцията е база за обучение на докторанти в Професионално направление 2.3 Философия, Научна специалност Етика, по утвърден Учебен план към ЦО на БАН. Предлага се широкоаспектен набор от докторантски курсове в областта на етиката.

Състав

Chair
Ръководител на секцията
Задочен докторант
Задочен докторант