Търсене
Close this search box.

17-та сесия на традиционния Попъров семинар на тема „НАУКА И ЦЕННОСТИ“

Секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ организира 17-та сесия на традиционния Попъров семинар на тема „НАУКА И ЦЕННОСТИ“,
която ще се състои на 29 юни 2015 г. /понеделник/ от 9.45 ч.
в сградата на бившия ИФИ на
бул. „П. Евтимий 6.Прилагаме програмата на конференцията.

Любезно ви каним да се включите в дискусиите.

От името на организаторите:

Ангел Стефанов

Виолета Колева

Пълната програма на семинара е достъпна тук.

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване