Обява за конкурси за главни асистенти

ДВ бр. 68/02.08.2013 г

23. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по: специалност „Естетика“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска №13А, тел. 02/980 90 86.