Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.
в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г.
В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.
 Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2019 година.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
10.Документ за платена такса за изпит по специалността по сметката на ИИОЗ. 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 17.06 до 21.06.2019 година,
по чужди езици от 24.06 до 28.06.2019 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка
от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не помалко от добър 4,00.
Одобрени специалности за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.