Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2022/2023 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022 г,

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки – в Института по философия и социология – БАН, отдел „Деловодство“ – Оля Стойкова, ул. „Сердика“ №4, ет. 2, тел. 0888 409 056, имейл: delovodstvo.ips@gmail.com,
или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ №1, стая 310, тел. 9795260.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
  9. Фактура за платена такса за изпит по специалността – 20 лв., по сметката на ИФС /BG86RZBB91553120016910/.
  10. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС №90 от 26.05.2000 г.

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по  специалността                от 12 до 16.06.2023 година,

по чужди езици                  от 19 до 23.06.2023 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Одобрени специалности за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.