Търсене
Close this search box.

Конкурси за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София обявява следните конкурси за академични длъжности:

За главни асистенти по: специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един; специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; специалност „Социология”, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; специалност „Социология”, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието. Наука, образование и иновации” – един;  специалност „Социология”, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности и идентичности” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За доценти по: специалност  „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания” – един; специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” – един; специалност „Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За професори по: специалност „Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени” – един; специалност “Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научните идеи” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска №13А, тел. 02/980 90 86.

Държавен вестник, бр. 3/10.01.2014 г.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите