Търсене
Close this search box.

Академична конференция на тема „Религиозни светогледи и ценностите на XXI в.“

Българската Академия на науките – БАН ЦУ и секция «Религия, вярва­ния, светоглед» към ИИОЗ – БАН, съвместно с Института по междурелигиозен и етнокултурен диалог –  ИМЕД към Националния Съвет на религиозните общности в  Б-я – НСРОБ организират академична конференция на тема:

РЕЛИГИОЗНИ  СВЕТОГЛЕДИ  И  ЦЕННОСТИТЕ  НА  XXI век.

Конференцията ще се състои на 14 юли – четвъртък 2016 г. от 9,30 до 17,30 ч. в заседателна зала 207 на втория етаж в ЦУ-БАН.

Имаме удоволствието да ви поканим.

Координатори: проф. дфн Ст. Пенов & д-р Рупен Крикорян.

Виж ОБЯВА

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване