Търсене
Close this search box.

ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № 1-85/01.07.2016 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение
 2. ФИЛОСОФИЯ /Естетика/ – 1 място  редовно обучение и 1 място задочно обучение за секция „Култура, естетика, ценности”
 3. ФИЛОСОФИЯ / „Логика” – шифър 05.01.05/ – 1 място редовно обучение за секция „Логически системи и модели”
 4. ФИЛОСОФИЯ /”Етика”/ – 1  място  редовно обучение за секция „Етически изследвания”
 5. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на науката”/ – 1 място редовно обучение
 6. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- религия/ – 1 място редовно обучение за секция „Религия, вярвания, светоглед”
 7. ФИЛОСОФИЯ /”Онтология” / 1 място редовно обучение
 8. ФИЛОСОФИЯ /”Теория на познанието” / 1 място редовно обучение
 9. НАУКОЗНАНИЕ 1 място редовно обучение за секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.08.2016 Г. ДО 14.10.2016. Г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.