Търсене
Close this search box.

Среща по проект EXCEPT бе проведена между 21 и 23 септември 2016 г.

14359061_1243161445728870_801442550710851934_nМежду 21 и 23 септември в София се проведе среща на партньорите по Except project, изпълняван от екип учени от ИИОЗ. Министерство на труда и социалната политика бе домакин на първия ден от събитието, а заместник-министъра на труда и социалната политика Denitsa Sacheva, приветства участниците. Своите позиции относно ролята на публичните политики за младежкото включване в България и Европа изразиха представители на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), КТ „Подкрепа“, Младежка Мрежа на КТ „Подкрепа“ и Национален младежки форум. Срещата продължи с дискусии относно работата на международния екип по проекта, резултати от които може да видите на интернет сайта на проекта, както и на страницата на ИИОЗ http://ips-bas.org/except-social-exclusion-of-youth-in-europe/

14441159_1243162139062134_485964311138149081_n 14484778_1243162615728753_5723781505762755004_n

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване