Търсене
Close this search box.

СКРЪБНА ВЕСТ

 

СКРЪБНА ВЕСТ

 

На 5 септември 2017 г.

 почина уважаваният ни и обичан колега

ДОЦ. Д-Р

 

МАКСИМ  МОЛХОВ

 

        Напусна ни един изключително ерудиран учен, отдаден на социологията и прекрасен човек с голямо любящо сърце.

        Максим Молхов работи в Института по социология (сега ИИОЗ) при БАН от 1969 г. до пенсионирането си през 2010 г. Специализира в Полша, бившия СССР и в Оксфордския университет – Великобритания по въпроси на приложението на математически методи в социологическите изследвания. Преподавател по теория, методология и методика на емпиричното социологическо изследване в различни български университети.

        Поклонението ще бъде на 11.09.2017 г. от 11.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

      Сбогом, Макс! Почивай в мир!

                                             От Директора на Института за изследване на обществата и знанието при БАН

                                            От колегите от  Института за изследване на обществата и знанието при БАН

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване