Търсене
Close this search box.

Скъпи приятели, колеги, съмишленици,

Днес отбелязваме един празник, чието значение едва ли може да бъде преувеличено. Денят на
писмеността, просветата и културата е всеобщо достояние на всички българи, но той е и някак в
основата на всичко, което правим като учени. Ден, в който, към академизма, може би, или поне
бихме искали да се надяваме, се поглежда малко по-ясно, с повече уважение, разбиране и
подкрепа.
И за да не попаднем в капана на трафаретните фрази, които обичайно се множат на такива хубави
дати, нека си пожелаем само едно – да сме повече заедно, намирайки опора в работата, която
вършим, и всичко това да се случва тук, в България. За да има и след десетилетия смисъл от 24-ти
май и да са в родината си идващите наши поколения. Ако не успеем в тази задача, все едно ни е
нямало като съсловие.
Честито и сполука!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване