Търсене
Close this search box.

Последни данни за H-индекса на Българската академия на науките

Уважаеми колеги,

Изключително ни е приятно да съобщим, че по данни от Web of Knowledge през м. февруари H-индексът на Българската академия на науките достигна 190. Увеличението за последните две години е с 25 пункта. За сравнение, H-индексът на България, в който са включени постижения на учените от цялата страна, е 243.

H-индексът е индикатор, въведен за оценка на научните постижения на отделни учени, но напоследък все по-често се използва за оценяване на научни институции.

Особено важно за авторитета на нашия Институт е, че за това постижение на БАН принос има и нашият институт чрез проф. дсн Кръстинка Петкова със статия, в която тя е съавтор, с 309 цитирания. Статията е на 84 позиция от приложения списък от 190 заглавия. Това е единствената статия от областта на социалните и хуманитарните науки и, съответно, ИИОЗ е единственият институт на БАН от тези области, посочен в списъка!

От ръководството на ИИОЗ

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване