Търсене
Close this search box.

Институтът за изследване на обществата и знанието е отличен със специален Сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

 

 

Уважаеми колеги,   

Бихме искали да ви информираме за значимото постижение на Института, който на специална церемония в Министерството на образованието и науката на 25 март в присъствието на редица представители от други научни организации и университети, както и на централни медии беше отличен със специален Сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Това е важно признание за постиженията на нашия Институт през последните години, свързани с работа по няколко проекта по тази рамкова програма. Тези проекти, както и колегите, допринесли за изключителния успех, са:

NEGOTIATE: Overcoming early job-insecurity in Europe, Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа, ръководител на българския екип проф. дсн Румяна Стоилова и участници проф.дсн Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Венета Кръстева, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, гл. ас. ас. Петя Илиева-Тричкова. Партньори по проекта са академични организации от 10 европейски държави. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Европа 2020“. Период на проекта: 2015-2018 г.

ЕXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer, “Социално изключване на младите хора в Европа: Натрупващи се пречки, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер”, ръководител на българския екип доц. д-р Мария Желязкова и участници гл. ас. д-р Венета Кръстева, д-р Атанас Стоилов и гл. ас. д-р Драгомир Драганов. Партньори по проекта са научни институции от 9 европейски държави. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Период на проекта: 2015-2018 г.

ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, „Стимулиране на ученето през целия живот  за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа“, ръководител на българския екип проф. дсн Пепка Бояджиева и участници проф. дсн Румяна Стоилова, доц. д-р Васил Киров, гл.ас. д-р Петя Ириева-Тричкова. Период на проекта: 2016-2019. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks, „По-добри иновации в земеделието“, ръководител на българския екип гл.ас. д-р Дона Пикард и участници в българския екип доц. д-р Мариана Драганова, гл. ас. д-р Галина Колева, гл. ас. д-р Светла Стоева, доц. д-р Петя Славова. Период на проекта: 2018-2021. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Към тях следва да се добавят и проектите:

SHARE: Survery of Health, Ageing and Retirement in Europe, който не е финансиран за България по Хоризонт 2020, но е финансиран от Европейската комисия и е включен през 2018 г. в Националната пътна карта за изследователски инфраструктури. Ръководител на българския екип  гл. ас. д-р Екатерина Маркова и участници в българския екип  гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. д-р Васил Киров и Диана Ненкова.

BEYOND 4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND the impacts of Industrie 4.0 and Digital Disruption „Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна”. Ръководител на българския екип доц. д-р Васил Киров и участници в българския екип: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, редовен докторант Багрян Маламин и Диана Ненкова.  Период на проекта: 2019-2022. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

 

Нека да се поздравим с тази заслужена награда, която ни нарежда на челно място в това отношение сред институтите на БАН, като същевременно благодарим на участниците в тези проекти и да си пожелаем нови успехи. Следваща цел, която е напълно по силите на Института е да станем координатор в европейски консорциум.

 

От Ръководството на ИИОЗ

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване