Търсене
Close this search box.

Директорът на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, проф. дфн Веселин Петров взе участие в провелата се в Загреб двудневна (16 – 17 май 2019 г.) заключителна конференция по проект EDU-LAB New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education, подкрепен от INTERREG Danube Transnational Programme на ЕС. Конференцията под надслов „По-добри шансове за младите хора в Дунавския регион“ бе организирана от Европейската фондация за образование, Германия, и Фондация „Знание в работата“, Хърватия и събра партньорите на EDU-LAB и заинтересованите страни, за да отпразнуват постиженията на 2,5-годишния проект, включително разработването на Новия модел за управление на Дунав и акредитацията на професионалната бакалавърска програма в Словакия.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване