Търсене
Close this search box.

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г.

Дата на създаване: 22.08.2019 г.

 

Обявление за възложена поръчка от ИИОЗ-БАН

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г.

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложение номер 1 към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г.

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложение номер 1б към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г. за доставка на ел. енергия

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложения номер 2 и 3 към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г. за доставка на ел. енергия

Публикувано на 22.08.2019 г.

 

Приложение номер 4 към Договор номер РД 16-186 от 22.07.2019 г. за доставка на ел. енергия

Публикувано на 22.08.2019 г.

БАН

ОЩЕ ,

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване