Търсене
Close this search box.
VK-2024

An Alternative Organizational Model for a More Democratic and Equitable Digital Economy: A Systematic Literature Review on Platform Cooperativism Through the Lens of Stakeholder Theory. Competitive Advantages and Challenges

Статията на проф. Васил Киров, съвместно с Пиетро Гирланда „Алтернативен организационен модел за по-демократична и справедлива цифрова икономика: Систематичен литературен преглед на платформения кооперативизъм през призмата на теорията на заинтересованите страни. Конкурентни предимства и предизвикателства“ (An alternative organizational model for a more democratic and equitable digital economy: A systematic literature review on platform cooperativism through the lens of stakeholder theory. Competitive advantages and challenges – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12478) бе публикувана в списание „Annals of Public and Cooperative Economics“ (Q1 за социология и политически науки, IF 1.6) с отворен достъп. Статията е създадена по проект BEYOND4.0.

Статията е с отворен достъп.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.