Търсене
Close this search box.

BEYOND4.0

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2023 г.

Проектът BEYOND4.0 имаше за задача да допринесе за постигането на приобщаващо
европейско бъдеще, като проучи въздействието на новите технологии върху
развитието на работните места, бизнес моделите и благосъстоянието.

Конкретните цели на BEYOND4.0:

1. Осигуряване на нов, научен поглед към технологичната трансформация;

2. Осигуряване на ново научно знание за стратегиите на компаниите, свързани с технологичната трансформация;

3. Проучване на въздействието на технологичната трансформация върху:

a) качеството, съдържанието и разпределението на труда;
б) потребностите от умения;
в) образованието и обучението;
г) създаването на стойност от компаниите;

4. Дефиниране на политическите възможности за: фискална политика (например данъци за роботи); социална политика (например безусловен базов доход);

5. Определяне на подходи и инструменти за социални инвестиции за приобщаващ растеж.

BEYOND 4.0 генерира това ново знание чрез използване на иновативни методи, в т.ч комбиниране на историческа информация, данни за ЕС като цяло, регионални изследвания и проучване на конкретни компании по метода изследване на случаи.

В проекта участват седем европейски страни – Холандия, Великобритания, Германия, България, Финландия, Франция и Испания. Координатор на проекта е холандската организация за приложни природонаучни изследвания (TNO).
В рамките на проекта бяха публикувани четири монографии, както и статии в академични списания, както и да бъдат организирани две големи научни конференции и множество семинари със заинтересованите страни.

Резултати от проекта са достъпни на адрес: www.beyond4-0.eu

Период: 2019-2023 г.

Екип от ИИОЗ: Доц. д-р Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта,
проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела
Йорданова, редовен докторант Багрян Маламин и Диана Ненкова.

Контакти:
Проф. д.с.н. Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта
Електронна поща:

I SKILL

I SKILL – Industrial Relations And Social Dialogue To Kick-In Inclusive Adult Learning /индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни/
2021 – 2023

TALENT Erasmus+

Създаване на двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия.
Декември 2018 – ноември 2022.

MILIEU

Проект MILIEU Women, Disability Inclusion: Scientific Excellence in Bulgaria/Жени, увреждания и включване: Научна експертност в България е финансиран по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, съгласно финансово споразумение № 952369. Проектът се координира от Института по философия и социология при БАН и се изпълнява в периода 2021-2023.