Публична защита на Стоян Андреас Ставру

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)“ за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия заседанието ще се проведе на 27.01.2021 г. от 14 часа  чрез електронна видео връзка […]

» Read more

Joint Meeting of the Seminar of Algebra and Logic of the Institute of Mathematics and Informatics of BAS, the Seminar of the Department of Logic and Its Applications of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University and the Logic Seminar of the Institute of Philosophy and Sociology of BAS

    This is an ONLINE EVENT. The Zoom link is available from here. We added the  contribution to the official list on our website here:   http://wld.cipsh.international/wld.html Страницата на официалното Световно откриване на празнуването на 14 януари 2021 е http://www.logica-universalis.org/wld3 Двама от нашите колеги, Алксандра Соскова (ФМИ) и Валентин Горанко (ФМИ), са сред официалните гости. Страницата съдържа и видео с […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Естетика) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“, ИФС – БАН, обнародван в ДВ, бр 67/28.07.2020 г.

Рецензия от проф. дфн Иванка Стъпова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Естетика) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“, ИФС – БАН На чужд език Рецензия от проф. дфн Иван Стефанов относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Естетика) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“, […]

» Read more

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 106/15. 12. 2020 г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 2.3. Философия (философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един; главен  асистент  по  професионално направление 2.3. Философия (естетика – философия на културата) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент по професионално  направление  2.3.   Философия […]

» Read more

Публична защита на Иван Миленов Михайлов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Националната идентичност на младите хора в България в началото на XXI век” на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за придобиване на  образователната и  научна степен ”ДОКТОР” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СТЕФАНО КОБЕЛО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ“ обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспектива” на Стефано Кобело, докторант на свободна практика от Италия, за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и […]

» Read more
1 2 3 55