Публична защита на Ганчо Костадинов Ганев

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема Рискове и заплахи от ислямизма за националната сигурност на България на Ганчо Костадинов Ганев докторант самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание. за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално […]

» Read more

Публична защита на Борислав Янков Антонов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИМИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ на БОРИСЛАВ ЯНКОВ АНТОНОВ, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по научна област 3. Социални, стопански и правни науки […]

» Read more

Публична защита на Мая Стоянова Горчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ    обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Цената на реалността и възможните светове на литературата. Конрад, Кафка, Камю“   за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.3. Философия (05.01.06. Естетика) Заседанието ще се проведе на 26.07.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната […]

» Read more

Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт“ (културни и цивилизационни аспекти)   на Силвия Иванова Пенчева,   редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” Заседанието ще […]

» Read more

Публична защита на Васил Николаев Киров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата   Заседанието ще се проведе на 4.11.2021 […]

» Read more

Публична защита на Борис Володиев Николов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Метафизиката на безкрайността и проблемът за противоречието във философията на математиката“   на Борис Володиев Николов,   редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по […]

» Read more

Публична защита на на Петя Борисова Климентова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Всекидневно гражданство в сферата на труда в съвременното българско общество (след присъединяването на България към Европейския съюз)“   на Петя Борисова Климентова,   редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за придобиване на […]

» Read more
1 2 3 10