Публична защита на на Петя Борисова Климентова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Всекидневно гражданство в сферата на труда в съвременното българско общество (след присъединяването на България към Европейския съюз)“   на Петя Борисова Климентова,   редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за придобиване на […]

» Read more

Публична защита на Стоян Андреас Ставру

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)“ за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия заседанието ще се проведе на 27.01.2021 г. от 14 часа  чрез електронна видео връзка […]

» Read more

Публична защита на Иван Миленов Михайлов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Националната идентичност на младите хора в България в началото на XXI век” на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за придобиване на  образователната и  научна степен ”ДОКТОР” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СТЕФАНО КОБЕЛО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ“ обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспектива” на Стефано Кобело, докторант на свободна практика от Италия, за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и […]

» Read more

Публична защита на Мартин Константинов Константинов

На 28 септември 2020 г. (понеделник) от 15,00 часа в заседателната зала на Института по философия и социология при БАН, ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:  „Противопоставянето между Запада и съвременна Русия: нагласи в съвременното българско общество (ценности и идеологии)“ на Мартин Константинов Константинов, редовен докторант към […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА АНИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

На 4 юни 2020, от 11 часа, в залата на ИФС-БАН, ул.“Сердика“ № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1992 – 2017“ на Ани Димитрова Димитрова – свободен докторант от ИФС при БАН Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ за придобиване на образователната и […]

» Read more

Публична защита на Лина Емилова Георгиева

С актуализирана дата след края на извънредното положение в заседателната зала на ИФС-БАН на ул. „Сердика“ № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ на Лина Емилова Георгиева – редовен докторант от ИФС при БАН секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“   […]

» Read more
1 2 3 9