Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт“ (културни и цивилизационни аспекти)   на Силвия Иванова Пенчева,   редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” Заседанието ще […]

» Read more

Публична защита на Васил Николаев Киров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата   Заседанието ще се проведе на 4.11.2021 […]

» Read more

Публична защита на Борис Володиев Николов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Метафизиката на безкрайността и проблемът за противоречието във философията на математиката“   на Борис Володиев Николов,   редовен докторант към секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по […]

» Read more

Публична защита на на Петя Борисова Климентова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Всекидневно гражданство в сферата на труда в съвременното българско общество (след присъединяването на България към Европейския съюз)“   на Петя Борисова Климентова,   редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за придобиване на […]

» Read more

Публична защита на Стоян Андреас Ставру

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)“ за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия заседанието ще се проведе на 27.01.2021 г. от 14 часа  чрез електронна видео връзка […]

» Read more

Публична защита на Иван Миленов Михайлов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Националната идентичност на младите хора в България в началото на XXI век” на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за придобиване на  образователната и  научна степен ”ДОКТОР” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СТЕФАНО КОБЕЛО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ“ обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспектива” на Стефано Кобело, докторант на свободна практика от Италия, за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и […]

» Read more
1 2 3 10