Публична защита на Стоян Андреас Ставру

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)“ за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия заседанието ще се проведе […]

» Read more

Публична защита на Иван Миленов Михайлов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Националната идентичност на младите хора в България в началото на XXI век” на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за придобиване на  образователната и  научна степен ”ДОКТОР” по […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СТЕФАНО КОБЕЛО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ“ обявява ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспектива” на Стефано Кобело, докторант на свободна практика от Италия, за получаване на образователната и […]

» Read more

Публична защита на Мартин Константинов Константинов

На 28 септември 2020 г. (понеделник) от 15,00 часа в заседателната зала на Института по философия и социология при БАН, ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:  „Противопоставянето между Запада и съвременна Русия: нагласи в съвременното българско общество […]

» Read more

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА АНИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

На 4 юни 2020, от 11 часа, в залата на ИФС-БАН, ул.“Сердика“ № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1992 – 2017“ на Ани Димитрова Димитрова – свободен докторант от ИФС при БАН Секция […]

» Read more

Публична защита на Лина Емилова Георгиева

С актуализирана дата след края на извънредното положение в заседателната зала на ИФС-БАН на ул. „Сердика“ № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ на Лина Емилова Георгиева – редовен докторант от ИФС при […]

» Read more

Публична защита на Димитър Благоев Димитров

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ […]

» Read more

Публична защита на Емилия Васил Маринова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА”, за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия Заседанието ще се проведе на 14. 10. 2019 […]

» Read more
1 2 3 4 9