Защита на Теодора Велкова

         ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА    БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ         ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО   ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по философия ОБЯВЯВАТ:         На 15 февруари (понеделник) от 14,30 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на бул. «Пат­­риарх Евти­мий» 6, сградата на бившият И-т […]

» Read more

Защита на Симеон Асенов Танчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СИМЕОН ТАНЧЕВ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и  философски основания“ на Симеон Асенов Танчев за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност Философия на    културата, […]

» Read more

Защита на Людмила Евлогиева Иванчева

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” в Института за изследване на обществата и знанието при БАН на Людмила Евлогиева Иванчева Вторник, 1 декември 2015 г. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждането на научната степен „доктор на социологическите науки” съобщават, че на 1 декември (вторник) от 10 часа в заседателната […]

» Read more

Публична защита на Деница Василева Узунова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕНИЦА УЗУНОВА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов ” на Деница Василева Узунова за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност 05.01.01. […]

» Read more

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Радина Богомирова Стефанова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Радина Богомирова Стефанова Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщава, че на 10 юни 2015 г. (сряда) от 14,00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе откритото заседание […]

» Read more

Защита на дисертационен труд на Драгомир Колев Драганов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДРАГОМИР ДРАГАНОВ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:  „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 10