Конкурс за доцент по философия – секция „Логически системи и модели”

Конкурс за доцент по философия – секция „Логически системи и модели” Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за доцент по специалност „Философия”, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.   Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г.   Рецензия от проф. дфн […]

» Read more

Конкурс за доцент по социология – секция „Общности и идентичности”

Конкурс за доцент по социология – секция „Общности и идентичности” Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София,обявява конкурс за: доцент по специалност „Социология”, професионалнонаправление 3.1. Социология, антропология и науки за културата  за нуждите насекция „Общности и идентичности”, със срок 2 месеца от обнародването в„Държавен вестник”. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13 А, […]

» Read more

Конкурс за професор по социология – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86. […]

» Read more

Kонкурс за доцент по философия – секция “Онтологически и епистемологически изследвания”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за доцент по специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Държавен вестник бр. 53/18.06.2013 г. Рецензия от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Ивайло Георгиев Димитров, участник […]

» Read more

Обява за конкурси за главни асистенти

ДВ бр. 68/02.08.2013 г 23. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по: специалност „Естетика“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, със срок 2 месеца […]

» Read more

Конкурси за професор и доценти

67. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“; доценти по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности идентичности“ – […]

» Read more

Kонкурс за професор по философия – секция “Знание и реалност”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, София, конкурс за професор по философия, професионално направление 2.3. философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  Държавен вестник бр. 87 /09.11.2012 г. Авторска справка за научните приноси на доц. дфн Веселин Петров Петров  в трудовете, с които участва […]

» Read more
1 5 6 7 8 9 10