Данни от национално представително изследване, част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP)

Представяме данни от проведеното в средата на 2021 г. национално представително изследване сред българското население. Изследването е част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP) и се провежда паралелно в над 50 страни от петте континента по единна методика и световни стандарти. У нас са изследвани 1151 пълнолетни български граждани от цялата страна, подбрани чрез национална представителна извадка. В […]

» Read more

Съвместно заседание по случай Световния ден на логиката на 14 януари 2022 г.

По случай Световния ден на логиката 2022, на 14 януари 2022 г. (петък) от 10:00 до 15:40 часа ще се проведе съвместно заседание на Семинара по алгебра и логика на Института по математика и информатика на БАН, на Семинара по математическа логика на Факултета по математика и информатика на Софийския университет, на Семинара по логика на Института по философия и […]

» Read more

Конкурси за академични длъжности – ДВ бр. 103 от 10.XII.2021

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ […]

» Read more

ПОСТ-ЕЛЕКТОРАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ. АНКЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

Обръщаме се към Вас с молба да вземете участие в 20-минутно анкетно проучване, което е част от научноизследователски проект на тема: “Процеси при формиране на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели“. Проектът се изпълнява от изследователски екип от Института по философия и социология при БАН, и по-конкретно, от Центъра за емпирични социални изследвания. Един от акцентите на проекта е изучаването […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по специалност „Социология“, шифър 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на Център за емпирични социални изследвания в Институт по философия и социология при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 63 от 30.07.2021 г.

Рецензия от проф. дсн Емилия Евгениева Ченгелова относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по специалност „Социология“, шифър 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на Център за емпирични социални изследвания в Институт по философия и социология при БАН На чужд език Рецензия от проф. д-р Мария Георгиева Стоянова относно материалите, […]

» Read more
1 2 3 4 5 64