Search
Close this search box.
SECTION/DEPARTMENT:

Philosophy of Culture, Cultural Policies, Aesthetics, Theory and History of Art, Forecasting and State Planning

Куюмджиева, И. 2022. Авангарди и социално планиране в СССР през 20-те години на ХХ век (ГОЭЛРО и „Победа над слънцето“). // Политически хоризонти VI(6), 144–166. [Kuiumdhieva, I. 2022. Vanguards and Social Planning in the USSR in 1920s (GOELRO and “Victory over the Sun”). // Political Horizons VI(6), 144–166.] https://polhorizons.wordpress.com/
BG Куюмджиева, И. 2021. Пандемичната криза като предизвикателство пред модела за формиране и изследване на културните политики. // Политически хоризонти V(6), 97–116. [Kuiumdzhieva, I. 2021. The Pandemic Crisis as a Challenge to the Model for the Formation and Research of Cultural Policies. // Political Horizons V(6), 97–116.] https://polhorizons.wordpress.com/
BG Куюмджиева, И. 2019. Каква полза има от социалните науки според действащите политически стратегии. // Желязкова, М., Петрунов, Г. (съст.) Науката в полза на обществото. (Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. дсн Духомир Минев№. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 83–89. [Kuiumdzhieva, I. 2019. What Is the Use of the Social Sciences according to the Current Political Strategies. // Zheliazkova, M., Petrunov, G. (Ed.). Science in Favor of Society. (Jubilee Collection in Honour of Professor DSc Douhomir Minev). Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Press, 83–89.]
BG Куюмджиева, И. 2017. Хармоничната личност, естетическото възпитание: концептуални съответствия и идеологическа ефективност // Етически изследвания 2(2), 160–175. [Kuiumdzhieva, I. 2017. Harmonical Identity, Aesthetical Education: Conceptual Congruence and Ideological Effectiveness. // Ethical Studies 2(2), 160–175.] https://jesbg.com/kuyumdzhieva-harmonichnata-lichnost-estetichesko-vuzpitanie/
BG Куюмджиева, И. 2016. Идеологията като комплекс от структури и идеологиите като разкази. // Философски алтернативи 5, 16–24. [Kuiumdzhieva, I. 2016. Ideology as a Complex of Structures and Ideologies as Narratives. // Philosophical Alternatives 5, 16–24.] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=456320