Search
Close this search box.

Sustainable development, social assessments, public policies, civil society, communication, disinformation

Gancheve, V. (2019) Modern Approaches to Reviving Between-Block Spaces. Sofia, co-author of monograph [Ганчева, В., (2019) Съвременни подходи за ревитализация на междублоковите пространства, АТЛ-50, 2019, София, монография в съавторство];
Gancheva, V. (2019) Innovative Approaches to Alientation of Youths at Risk. In: Alienation in Contemporary Bulgarian Society. Avangard Publishers (co-author) [Ганчева, В., (2019) Иновативни подходи срещу отчуждението на младежи в риск, В: “Отчуждението в съвременното българско общество”, Авангард прима, в съавторство]


ОПДУ
Сдружение
„Нов избор“,
община Кресна

2019 „Развитие на пряката
демокрация в община
Кресна“

Ръководител на две представителни
социологически проучвания – с 1000д. и с
600д.

Столична
община

2020-
2022
Програма «Социални
иновации»

Експерт – оценител

Сдружение
Нов път
Фонд Активни
граждани

2022-
2023
„Медийна грамотност за
активни граждани“

Медиен експерт

Сдр.Нов избор
/Община
Перник -ОПДУ
2022-
2023
„За по-добро
управление“

Експерт – Представително проучване за
Перник