Search
Close this search box.

Ontology, epistemology, procedural philosophy, applied philosophy, philosophy of science, contemporary philosophical doctrines

Петров, В. (2023). Бъдещето на теориите на обучението от процесуалнофилософска гледна точка. – в: Келиян, М. (отг. ред.) (2023). Общности и идентичности (юбилеен сборник в чест на проф. Таня Неделчева). София. Изд. На БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-619-245-323-7, с. 308-320.
Петров, В. (2020). Щрихи на Уайтхедовата процесуално-философска теория на символите. – в: Елчинов, Д. (състав.) (2020). Пътища на познанието. София. Унив. Изд-во „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-4917-4, с. 112-121.
Петров, В. (2017). Природата като жизнен свят в процесуалната философия. – в: Янакиев, К. и Елчинов, Д. (състав.) (2017). Науката и жизненият свят. С., Унив. изд-во „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-4350-9, с. 182-195.
Петров, В. (2015). Предговор на рецензента. – в: Пунчев, И. (2015). Увод в системата на диалектическата логика. В 4 т. С., Фондация „Земята и хората“, ISBN 978-954-92874-6-2, с. 7-10.
Петров, В. (2015). Николай Хартман и пътят след постмодернизма (рецензия на книгата на Д. Цацов). – в: сп. Философия, ISSN 0861-6302, 2015, Vol. 24, № 2, с. 223-226.
• Petrov, V.P. Process Philosophical Adventures of Applied Ontology. Les Éditions Chromatika, Belgique, 2022 – 262 p., ISBN 978-2-930517-88-9 (a monograph in English)
• Petrov, V.P. Elements of Contemporary Process Philosophical Theory of Education and Learning. Les Éditions Chromatika, Belgique, 2020 – 160 p., ISBN 978-2-930517-70-4 (a monograph in English)
• Petrov, V. P. Aspects of Whitehead’s Philosophy of Organism. Les Éditions Chromatika, Belgique, 2019 – 154 p., ISBN 978-2-930517-62-9 (a monograph in English)
• Petrov, V. P. Points of Intersection Between Mathematical and Process Philosophical Ideas, Les Éditions Chromatika, Belgique, 2017 – 200 p., ISBN 978-2-930517-52-0 (a monograph in English)
• Petrov, V. P. Process Philosophical Adventures of Applied Ontology. Sofia, Foundation “Human Library”, 2015 – 267 p., ISBN: 978-619-90514-0-5 (a monograph in Bulgarian)
• Petrov, V. P. Process Philosophy: History and Actuality. Sofia, Projectoria Publishing house, 2013 – 485 p., ISBN: 978-619-156-083-7 (a monograph in Bulgarian, corrected second edition)
• Petrov, V. P. Process Philosophical Reading of the Dilemma Continuity – Discreteness. Sofia, Projectoria Publishing house, 2013 – 726 p., ISBN: 978-619-156-082-0 (a monograph in Bulgarian, corrected second edition)
• Petrov, V. P. Process Philosophical Reading of the Dilemma Continuity – Discreteness. Sofia, ETO Publishing house, 2012 – 588 p., ISBN 978-954-9859-57-7 (a monograph in Bulgarian)
• Petrov, V. P. Process Philosophy: History and Actuality. Sofia, ETO Publishing house, 2010 – 348 p., ISBN 978-954-9859-48-5 (a monograph in Bulgarian)
• Petrov, V. P. First steps towards the mystery of continuum (from Antiquity to the Mo¬dern Ages: ontological aspects). Sofia, ETO Publishing house, 1999 – 272 p., ISBN 954-9859-07-X (a monograph in Bulgarian).


1. Тригодишен съвместен научен проект „Съвременни философско методологически рамки на теорията на образованието“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2017-2019. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров. Текущ проект на БАН.
2. Тригодишен съвместен научен проект „Взаимодействието на онтологията и епистемологията във философията на математиката през 21 век“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2014-2016. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров. Успешно завършил проект на БАН.
3. Тригодишен съвместен научен проект „Рационалността в науката и метафизиката“ за съвместна работа с колектив от Института по философия на Словешката академия на науките за 2015 – 2017 г. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров. Успешно завършил проект на БАН.
4. Тригодишен съвместен научен проект „Културата и ценността в късната модерност (подходът на процесуалната онтология през изкуството и ценността в обществата базирани на знание в Румъния и България)“ за съвместна работа с колектив от Института по философия и психология на Румънската академия на науките за 2015 – 2017 г. Ръководител от българска страна е доц. д-р Богдана Тодорова. Проф. Веселин Петров е участник в проекта. Успешно завършил проект на БАН