Search
Close this search box.
SECTION/DEPARTMENT:

Обща социология; изследване на дете в риск/в конфликт със закона; институционална трансформация и др.

Ангелов, З. (2023). Трансформации на институционалната грижа, В: сб. Структурно насилие и човешко достойнство. Изд. „Изток-Запад“ С., 95 – 103

Ангелов, З. (2020). Наказателната грижа в корекционновъзпитателните заведения в България, Критика и хуманизъм, кн. 53, бр. 2, 221-235;

Ангелов, З. (2020). Социално-педагогическият интернат между институционализация и деинституционализация. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, Т. 113, 131-176