Search
Close this search box.

Policies and practices in the sphere of culture; social inclusion and sustainable communities through culture and art; transformation of public spaces

Draganova, Z. (2022) Mapping of Pitfalls and Paths in Cultural Entrepreneurship: Case studies in Plovdiv, Veliko Tarnovo, Varna and Sofia. In: Petrova, B., Karadzhov, V. (eds.) Pitfalls in the City. Plovdiv University Publishing House Paisiy Hilendarsky [Драганова, З.,(2022) Картография на капани и пътеки в културното предприемачество – изследвания на случаи в Пловдив, Велико Търново, Варна и София. В: Петрова, Б., Караджов, В. (Ред.). Капаните на града, Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски“] Draganova, Z. (2020) Alter-globalism and Publis Spaces of Closeness. Sofia: University Publishing House St. Kliment Ohridsky (monograph) [Драганова, З., (2020) Алтерглобализъм и публични пространства на близост. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, (монография)]


Януари 2023: Гост-изследовател към международен проект “Be heard!” по
проблемите за ефектите от Covid-19 пандемията и модератор/дискутант на три
публични дискусии в рамките на проекта
 Януари-юни 2022: Изследовател в проект „Бъдеще за КДК“ за проучване на
историята на Клуба на културните дейци във Велико Търново
 Април-декември 2019: Участник като млад учен в изследователски проект „30 години
преход: образи, нагласи, ценности“ в рамките на НП „Млади учени и
постдокторанти“
 2011-2012: Координатор на “NMUN-Bulgaria”, проект на Асоциация на студентите
по Социология към Философски факултет, СУ; финансиран от Тръст за гражданско
общество в Централна и Югоизточна Европа, София, Ню Йорк