Търсене
Close this search box.

KickOff meeting of High Level Expert Group on Impact of Digital Transformation on EU Labour Markets

Доц. Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и член на екипа на ENLIVEN беше избран от Европейската комисия сред повече от 80 кандидати да участва в 9-членната Експертна група на високо равнище по въпросите на въздействието на цифровата трансформация върху пазарите на труда в ЕС/KickOff meeting of High Level Expert Group on Impact of Digital Transformation on EU Labour Markets. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/appointment-members-high-level-expert-group-impact-digital-transformation-eu-labour-markets

Задачата на Експертната група на високо равнище е да съветва Комисията относно условията, които трябва да бъдат осигурени за плавен преход към цифровизацията. Целта е да бъдат идентифицирани потенциалните социални въздействия (рискове и възможности), особено широкомащабното прилагане на изкуствения интелект и очакваните загуби и печалби за пазара на труда.

По повод първото заседание на Групата Европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел сподели в официалната си фейсбук страница: “Групата на високо равнище относно въздействието на цифровата трансформация върху пазара на труда започна работа днес. Радвам се, че и България има представител в лицето на доц. Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките – БАН.

Тази група е резултат на множество срещи със социални партньори, в които те поставяха тревогите си относно въздействието, което бързият напредък на цифровизацията може да окаже върху пазарите на труда в ЕС. Този въпрос е приоритет за мен и в работата си се водя именно от човешкия фактор – хората трябва да останат в центъра на цифровата ни политика. Цифровите технологии трябва да служат на човека, а не обратното. Цифровата трансформация на нашата икономика е изключително полезна за нашите общества. Хората признават това, но са загрижени и за работните си места. Тези опасения не са напълно неоснователни, защото някои работни места в някои сектори ще бъдат закрити. Но тъй като не можем да забавим технологичните промени, задачата ни е да управляваме процеса ефективно, за да увеличим максимално ползите и да сведем до минимум негативните аспекти. Ако хората виждат технологичната трансформация като заплаха и движеща сила за по-голямо неравенство, това би увеличило популизма. Затова ние, политиците, трябва да намерим начини да съпътстваме прехода. И Групата на високо равнище по въпроса може много да ни помогне. Очаквам с нетърпение да разбера идеите и предложенията на групата, които ще разгледаме внимателно с всички заинтересовани страни. Нуждаем се от пътна карта, в която решенията да бъдат съобразени с различните сектори, да се работи приоритетно, защото не можем да направим всичко наведнъж, всички заинтересовани страни да бъдат включени в изпълнението на предложенията.

Очаквам членовете на групата да изготвят анализ за въздействието на цифровата трансформация върху работните места и съответно да изготвят набор от препоръки до февруари следващата година. Окончателният доклад вярвам, че ще бъде готов и представен точно преди Европейския съвет за бъдещето на Европа в Сибиу през май 2019 г.”

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване